Νόμος 4199/13 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Θέματα ΕΡΓΑ ΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όργανα της εταιρείας ΕΡΓΑ ΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα, όπως η έννοια αυτών καθορίζεται στη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 1 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997), ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 180 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), με απόφαση του εποπτεύοντος αυτήν Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Για τα δημοπρατούμενα από την εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ανώνυμης εταιρείας έργα, η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 15 παράγραφος 4 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008) αρμοδιότητα, ως προς τη δυνατότητα προσθήκης στη διακήρυξη επιπλέον όρων, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου, ασκείται από την Προϊσταμένη Αρχή (Αναθέτουσα Αρχή) της εταιρείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφος 5, 11 παράγραφος 6 περίπτωση γ', 12 παράγραφοι 1 και 3 και 27 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (κωδικοποιημένος νόμος 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001)), όπως ισχύει σήμερα, που ισχύουν για το Δημόσιο, εφαρμόζονται αναλόγως και σε όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν τη μέριμνα και την υποχρέωση καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων, για τη διενέργεια των, υπέρ άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν συγχρηματοδοτούμενα έργα υψίστης εθνικής σημασίας και ωφελείας για την εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.