Νόμος 2465/97 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραχωρούνται και μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Η εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ υποκαθιστά τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. Δεν μεταβιβάζονται στην εταιρεία ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ υποχρεώσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την εταιρεία.

 

Ως έργο, κατά την παρούσα παράγραφο, νοείται κάθε κατασκευή, ολική ή μερική, εργασία, μελέτη και προμήθεια υλικού που αφορά τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή χρηματοδοτείται αμιγώς από εθνικούς πόρους ή από δανεισμό ή με αυτοχρηματοδότηση, εφόσον το έργο συνδέεται με αντίστοιχο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη διακήρυξη της δημοπρασίας μέχρι και τη λήξη της συμβάσεως.

 

Ο τρόπος και οι όροι παραχώρησης και μεταβίβασης των έργων καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, η οποία κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος αναθέτει τα έργα της παρούσας παραγράφου απευθείας στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 4 του νόμου 1418/1984, 11 του νόμου 716/1977 και 2 του νόμου 2286/1995.

 

Τα όργανα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Τα κάθε φύσης κινητά πράγματα που ανήκουν κατά κυριότητα στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και που, κατά τις αρμόδιες επιτροπές του, θεωρούνται ότι είναι παλαιά ή είναι εντελώς ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση, εκποιούνται ελευθέρως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 251/1976, όπως αυτό ισχύει, από τις περιφερειακές διευθύνσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, στις οποίες βρίσκονται τα παραπάνω κινητά κατά το χρόνο εκποίησής τους.

 

Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από το προϊόν της εκποίησης αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το υπόλοιπο ποσοστό του προϊόντος της εκποίησης περιέρχεται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και διατίθεται για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του Οργανισμού.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου και του Αναπληρωτή του Προέδρου, εφόσον είναι πλήρους απασχόλησης, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

 

4. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος δεν υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του νόμου [Ν] 1985/1952. Η συντήρηση και επιτήρηση των τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις σιδηροδρομικές γραμμές του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος διέπονται αποκλειστικά από τους σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς και διαταγές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.