Νόμος 4210/13 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Τροποποίηση των άρθρων 80, 81, 82, και 93 του νόμου 4172/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 80 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθενται περιπτώσεις στ', ζ' και η' ως εξής:

 

{στ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012,

 

ζ) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του νόμου 3448/2006, 19 του νόμου [Ν] 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του νόμου [Ν] 2452/1996, 5 του νόμου 3624/2007, της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994,

 

η) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς.}

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) οι λέξεις των περιπτώσεων α' έως ε' αντικαθίστανται από τις λέξεις των περιπτώσεων α' έως η'.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 81 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθενται περιπτώσεις ζ', η' και θ' ως εξής:

 

{ζ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012,

 

η) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του νόμου 3448/2006, 19 του νόμου [Ν] 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του νόμου [Ν] 2452/1996, 5 του νόμου 3624/2007, της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994,

 

θ) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς.}

 

4. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) οι λέξεις των περιπτώσεων α' έως στ' αντικαθίστανται από τις λέξεις των περιπτώσεων α' έως θ'.

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθενται περιπτώσεις στ', ζ' και η' ως εξής:

 

{στ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012,

 

ζ) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του νόμου 3448/2006, 19 του νόμου [Ν] 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του νόμου [Ν] 2452/1996, 5 του νόμου 3624/2007, της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994,

 

η) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς.}

 

6. Στην παράγραφο Α του άρθρου 93 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθενται περιπτώσεις στ', ζ' και η' ως εξής:

 

{στ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012,

 

ζ) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του νόμου 3448/2006, 19 του νόμου [Ν] 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του νόμου [Ν] 2452/1996, 5 του νόμου 3624/2007, της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994,

 

η) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς.}

 

7. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Α. του άρθρου 93 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) οι λέξεις των περιπτώσεων α' έως ε' αντικαθίστανται από τις λέξεις των περιπτώσεων α' έως η'.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.