Νόμος 4233/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3887/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010) καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14, οι κατηγορίες για τις δημόσιες οδικές μεταφορές καθορίζονται ως εξής:

 

α. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

 

β. Εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές μεταφορές έχουν δικαίωμα να διεξάγουν και διεθνείς μεταφορές.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις άλλης μορφής που δεν υπάγονται στις περιπτώσεις α' και β', οι οποίες ήδη λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και οι οποίες μπορούν να λειτουργούν με τη μορφή αυτή για διάστημα 10 ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 14.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου 3887/2010 προστίθενται παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

 

{10. Παλαιός μεταφορέας για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι:

 

(α) Η μεταφορική επιχείρηση που διαθέτει άδεια κυκλοφορίας Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης στο όνομά της κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1.

 

(β) Η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά για πρώτη φορά άδεια Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και συνιστάται αποκλειστικά από παλαιούς μεταφορείς ή προέρχεται από αλλαγή επωνυμίας, είσοδο ή έξοδο εταίρου, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, λύση ή εξαγορά αποκλειστικά παλαιών μεταφορέων.

 

(γ) Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά για πρώτη φορά άδεια Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 είτε λόγω γονικής παροχής, δωρεάς εν ζωή και μεταβίβασης από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β' βαθμού ή σύζυγο είτε λόγω κληρονομίας.}

 

11. Νέος μεταφορέας για την εφαρμογή αυτού του νόμου είναι η μεταφορική επιχείρηση που αποκτά άδεια κυκλοφορίας Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης για πρώτη φορά μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 και δεν ανήκει στις κατηγορίες μεταφορικών επιχειρήσεων της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου.}

 

5. Το άρθρο 5 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης

 

1. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου δεν χορηγούνται άδειες Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης του άρθρου 4 αλλά νέες άδειες κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης (αρχική χορήγηση ΦΔΧ) στις μεταφορικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 παράγραφος 7. Οι νέες άδειες κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτού του άρθρου εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

 

α) Για νομικά πρόσωπα, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και των τροποποιήσεών του, πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έγιναν οι προβλεπόμενες από το νόμο δημοσιεύσεις ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας.

 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τον κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 346/2001.

 

γ) Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1071/2009/ΕΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 1.

 

δ) Αποδεικτικό Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας περί καταβολής της εισφοράς της παραγράφου 2.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση των νέων αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτού του άρθρου, επιβάλλεται δε με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια και δεν υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας για την αρχική χορήγηση άδειας Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης και το ύψος της οικονομικής επιφάνειας του οδικού μεταφορέα για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για τους παλαιούς και τους νέους μεταφορείς, καθώς και για κάθε κατηγορία μεταφορικής επιχείρησης.}

 

6. Το άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 6, το στοιχείο β' της παραγράφου 10 του άρθρου 14 και η παράγραφος 11 του άρθρου 14 του νόμου 3887/2010 καταργούνται.

 

7. Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) που εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του νόμου 3887/2010 παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης ανάκλησής τους. Η εισφορά που καταβλήθηκε για την έκδοση της Άδειας Οδικών Μεταφορών δεν επιστρέφεται. Εκκρεμείς αιτήσεις για Άδειες Οδικών Μεταφορών δεν διεκπεραιώνονται και η εισφορά που καταβλήθηκε επιστρέφεται στον αιτούντα, με αίτησή του, από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 5 παράγραφος 3 του νόμου 3887/2010, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σε νέους μεταφορείς εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Β1/13082/1410/2012 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 888/Β/2012). Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί από νέους μεταφορείς στις Υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας σύμφωνα με τη Β1/13082/1410/2012 ως άνω υπουργική απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας του οδικού μεταφορέα.

 

8. Οι εκτιμητικές επιτροπές του άρθρου 7 του νόμου 3887/2010 παύουν να λειτουργούν από τη δημοσίευση του παρόντος. Η εκτίμηση της αξίας των εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση μεταφορικής εταιρείας και σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου των εταιρειών που έχουν εφαρμογή για κάθε εταιρικό τύπο. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση έκθεσης εκτίμησης, για τις οποίες έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, διεκπεραιώνονται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος από την εκτιμητική επιτροπή στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση.

 

9. Μετά την πάροδο 10 ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου 3887/2010, οι εγκρίσεις λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 383/1976 (ΦΕΚ 182/Α/1976) που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010 ανακαλούνται υποχρεωτικά από την υπηρεσία που τις εξέδωσε. Στο διάστημα αυτό, οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια νομική μορφή και με τους όρους της σύστασης και της έγκρισης λειτουργίας τους. Για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία τους εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το διάστημα του πρώτου εδαφίου οι διατάξεις του νόμου [Ν] 383/1976 και των κανονιστικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί πριν την ισχύ του νόμου 3887/2010. Στο διάστημα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος εταίρων και οχημάτων στις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες, που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3887/2010, αλλά δεν επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία νέων Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το άρθρο 69 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)), όπως ισχύει, και η παράγραφος 5 του άρθρου 38 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Ο υπάλληλος επιτρέπεται να αποκτά αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως ή να εκμεταλλεύεται αυτό με εκμίσθωση, εφόσον απέκτησε τούτο είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής είτε λόγω δωρεάς εν ζωή από συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως β' βαθμού ή από σύζυγο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα τεχνικής φύσης που αφορούν τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και την εκμετάλλευση δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.