Νόμος 4254/14 - Άρθρο id

Παράγραφος ΙΔ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υποπαράγραφος ΙΔ.1: Ρυθμίσεις για εκμίσθωση ακινήτων που χαρακτηρίζονται τουριστικά

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ως τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ορίζονται μονοκατοικίες, εμβαδού τουλάχιστον 80 m2, οι οποίες έχουν ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση, παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος, αποτελούν δε μη κύρια ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), χωρίς παροχή υπηρεσιών.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) τροποποιείται ως εξής:

 

{Ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή διαμονή του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.}

 

Υποπαράγραφος ΙΔ.2: Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού

 

1. Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού οι κατωτέρω αρμοδιότητες:

 

α. Οι αρμοδιότητες των εδαφίων γ', δ', στ', ζ' και η' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

β. Οι αρμοδιότητες του εδαφίου γ' και της περίπτωσης ii του εδαφίου δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004).

 

γ. Οι αρμοδιότητες των άρθρων 4 του νόμου 2160/1993, 2 του νόμου [Ν] 642/1977 (ΦΕΚ 200/Α/1977), 11 του νόμου [Ν] 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976) και 15 του νόμου 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α/1977), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και αφορούν σε έλεγχο, επιβολή προστίμων και διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρήσεις που παραβαίνουν την τουριστική νομοθεσία. Τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

 

δ. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/2001) για τη Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων (τεχνική υπηρεσία) του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

2. Οι αρμοδιότητες που αφορούν στην κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων ή κλειδιών. Έως την πιστοποίηση του Υπουργείου Τουρισμού, ως φορέα κατάταξης, η κατάταξη των νέων τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών θα γίνεται, προσωρινά, με κοινή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του ιδιώτη μηχανικού που είχε ορισθεί επιβλέπων των εργασιών κατασκευής της τουριστικής εγκατάστασης.

 

3. Όπου στις ως άνω διατάξεις προβλέπεται απόφαση Γενικού Γραμματέα, Προέδρου ή Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, νοείται στο εξής απόφαση Υπουργού Τουρισμού.

 

4. Τα ευρισκόμενα σε εξέλιξη κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ έργα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταφέρονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού. Όπου στις σχετικές συμβάσεις αναφέρεται ως συμβαλλόμενο μέρος ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, νοείται ο Υπουργός Τουρισμού.

 

5. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία, εγγυητικές επιστολές υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, για την αδειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μετά τη λήξη τους αντικαθίστανται με τους ίδιους όρους υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

 

6. Τα πρόστιμα για παραβάσεις της τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλονται από τον Υπουργό Τουρισμού ή από τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και καταβάλλονται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία που υπάγεται η επιχείρηση.

 

7. Οι προβλεπόμενες, στην παράγραφο δ' του άρθρου 6 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προσφυγές, υποβάλλονται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές Επιτροπή. Για την εκδίκαση και την κύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου δ' της παραγράφου 6 του νόμου 3270/2004 ως ισχύει.

 

8. Εκκρεμείς δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν αρμοδιότητες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που με το νόμο αυτό μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Τουρισμού, συνεχίζονται από αυτό μετά την πάροδο δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου η νομική υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με ευθύνη του προϊσταμένου της, παραδίδει, στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Τουρισμού, πλήρεις φακέλους εκκρεμών υποθέσεων των οποίων η αρμοδιότητα μεταφέρεται στο Υπουργείο.

 

9. Μεταφέρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Υποστήριξης Τουρισμού που υπάγονται σε αυτές, όπως αυτές συστήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004).

 

Οι μεταφερόμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και Ανάπτυξης και ασκούν στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας τις αρμοδιότητες των εδαφίων α', β' και γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται να μεταβιβάζονται στις υπηρεσίες αυτές και άλλες αρμοδιότητες.

 

10. Μεταφέρεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού, με το σύνολο των αρμοδιοτήτων της, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του άρθρου 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων. Το προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων μεταφέρεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, με την ίδια θέση ευθύνης και σχέση εργασίας στο Υπουργείο Τουρισμού και σε προσωποπαγείς θέσεις ίδιας ειδικότητας και κατηγορίας, που συστήνονται με την απόφαση μεταφοράς τους. Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

11. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου ΙΔ.2, σύμφωνα με το εδάφιο α' της περίπτωσης 16 της παρούσας, από τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) ως ισχύει, η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση σε όλα τα στάδια, καθώς και οι απαραίτητες εγκρίσεις και αναθεωρήσεις αδειών υφιστάμενων κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 4 ή 5 αστέρων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών θα ασκείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού των δε εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής των άνω καταλυμάτων από την αρμόδια Διεύθυνση Τουριστικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

12. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, υπηρετεί στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού και στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισμού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισμού με την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν. Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και η μεταφορά του προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

13. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μεταφέρεται στο Υπουργείο Τουρισμού με την ίδια σχέση εργασίας σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν. Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και η μεταφορά του προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που μεταφέρεται κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής, ενώ τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας καταργούνται.

 

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, καθώς και ο χρόνος που του αναγνωρίσθηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρούνται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.

 

14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και οι Διευθύνσεις Μελετών και Επενδύσεων, Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Επιθεώρησης και Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών.

 

15. Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού θα κατανεμηθούν και θα ασκούνται από οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού, που θα ορισθούν με το προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013) για την αναδιοργάνωσή του.

 

16. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου ΙΔ.2 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος που θα εκδοθεί βάσει του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 για την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ως άνω μεταφερόμενες αρμοδιότητες στο Υπουργείο Τουρισμού συνεχίζουν να ασκούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

Εξαιρετικά, η ισχύς της περίπτωσης 10 της παρούσας υποπαραγράφου ΙΔ.2 αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.