Νόμος 2160/93 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Εποπτεία, τουριστική πολιτική, Διοίκηση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

 

2. Περιεχόμενο της εποπτείας είναι:

 

α) Η έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού των περιπτώσεων β', γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι', ι)α', ι)β', ι)γ', και ι)δ' της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και η έγκριση πράξεων οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπου προβλέπεται από άλλες διατάξεις

 

β) Η εντολή διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου και από ορκωτό ελεγκτή.

 

3. Κύριος σκοπός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων δυνατοτήτων της χώρας.

 

Προς το σκοπό αυτόν, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού:

 

α) Υποβάλλει προτάσεις στην Κυβέρνηση για τη χάραξη της τουριστικής πολιτικής

 

β) Υλοποιεί την τουριστική πολιτική που χαράσσει η Κυβέρνηση.

 

γ) Συντονίζει τις ενέργειες των συναρμόδιων φορέων για την εξυπηρέτηση των τουριστικών σκοπών.

 

δ) Μελετά, εκτελεί και εποπτεύει έργα τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης και καταρτίζει σχετικά προγράμματα περιλαμβανόμενης της τουριστικής αξιοποίησης λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών.

 

ε) Καταρτίζει και εκτελεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και εξωτερικό και μεριμνά για την ανάπτυξη της τουριστικής συνειδήσεως.

 

στ) Κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται κάθε κατηγορίας τουριστικές εγκαταστάσεις και άλλες εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής.

 

ζ) Έχει την ευθύνη της τουριστικής επιμόρφωσης.

 

η) Εποπτεύει και ελέγχει τις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες οποιασδήποτε κατηγορίας.

 

θ) Ενισχύει δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ι) Διοργανώνει περιηγήσεις, εορτές και παραστάσεις για την τόνωση του τουρισμού.

 

ι)α) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού, μεταξύ των οποίων και οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4109/1960 (ΦΕΚ 153/Α/1960).

 

4. Στον Ελληνικό Οργανισμός Τουρισμού υφίσταται εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, επτά μέλη και το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που διορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση, ένα από τα μέλη ορίζεται Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Παρατείνεται η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που συμπληρώνεται με δύο μέλη, και του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κατά τρία έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994).

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Εισηγείται την τουριστική πολιτική.

 

β) Αποφασίζει για τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, τον προϋπολογισμό επενδύσεων, τον απολογισμό της ετήσιας διαχείρισης και τον ισολογισμό του, τον οποίο παραπέμπει προς έλεγχο σε ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύει μέχρι 30 Ιουνίου του επομένου έτους.

 

γ) Αποφασίζει για το πρόγραμμα των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών προς υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής.

 

δ) Εγκρίνει τη δαπάνη προγραμμάτων τουριστικής προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων καθώς και προγραμμάτων συμπαραγωγής και συν-διαφήμισης στην ημεδαπή και αλλοδαπή από κοινού με οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

ε) Εγκρίνει την αγορά, εκποίηση, εκμίσθωση ακινήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ή μίσθωση ακινήτων τρίτων, ανεξάρτητα από την αξία τους.

 

στ) Εγκρίνει τις προμήθειες αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

ζ) Εγκρίνει την καταβολή αποζημιώσεως αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

η) Εγκρίνει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για οποιαδήποτε αιτία, αξίας μεγαλύτερης των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών.

 

θ) Εγκρίνει την από το Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή ή τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν ή παροχή εγγυήσεων υπέρ των τουριστικών επιχειρήσεων που συνιστά ή συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

ι) Εγκρίνει τη συνομολόγηση δανείων προς εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών τουριστικής ανάπτυξης και τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις που συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

ι)α) Εγκρίνει τη συνομολόγηση συμβιβασμών αξίας μεγαλύτερης των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.

 

ι)β) Εγκρίνει ειδικές χορηγίες υπέρ του προσωπικού για κατασκηνώσεις και επετειακές εκδηλώσεις.

 

ι)γ) Εγκρίνει τη δαπάνη για την ενίσχυση δραστηριοτήτων δημόσιων υπηρεσιών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες αποβλέπουν στην προώθηση των στόχων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ι)δ) Εγκρίνει τη συνομολόγηση συμφωνητικών διαιτησίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) και την περίπτωση α' του άρθρου 31 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998)

 

6. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχει κάθε διοικητική αρμοδιότητα, προΐσταται του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και ασκεί αρμοδιότητες όπως:

 

α) Μεριμνά για την εκτέλεση του εγκριθέντος τουριστικού προγράμματος.

 

β) Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

 

γ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δαπανών.

 

δ) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε άλλο ζήτημα κατά την κρίση του και εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ε) Συντονίζει τους συναρμόδιους φορείς για εφαρμογή τουριστικής πολιτικής.

 

στ) Εκπροσωπεί τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ενώπιον των αντισυμβαλλομένων, οιωνδήποτε τρίτων, των δικαστηρίων και κάθε αρχής.

 

ζ) Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

η) Διενεργεί τις εγκρίσεις της παραγράφου 5 από το στοιχείο στ' έως και ι)γ' εφόσον αυτές αφορούν ποσό μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική πράξη μέχρι του ίδιου ποσού, όπου δεν ορίζεται άλλως.

 

θ) Μεταβιβάζει σε γενικούς διευθυντές και σε προϊσταμένους υπηρεσιών αρμοδιότητες, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής εντολή Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μπορεί να ασκεί παραλλήλως μέρος των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων, τις οποίες προσδιορίζει στην απόφαση.

 

ι) Αποφασίζει για την άσκηση κάθε ένδικου μέσου ή την παραίτηση από αυτό.

 

ι)α) Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και σε άλλους δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων μέσων και την παραίτηση από αυτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994)

 

7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) συγκαλεί το Συμβούλιο, διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού και κατευθύνει τις εργασίες του,

 

β) παρακολουθεί τις επί των αποφάσεων του συμβουλίου εν γένει ενέργειες του Οργανισμού, ενημερούμενος προς τούτο από το Γενικό Γραμματέα,

 

γ) εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις αυτού μετά των συναφών οργανώσεων και ιδρυμάτων της αλλοδαπής, επικουρούμενος προς τούτο από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από ένα μέλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

8. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα.

 

9. Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχει το βαθμό και τις αποδοχές γενικού γραμματέα υπουργείου και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να ασκεί ιδιωτική επιχείρηση ή άλλο ελεύθερο επάγγελμα.

 

10. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκούσης της θητείας τους μπορεί να απολύονται μόνο σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή αμέλειας περί την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Λόγο άμεσης απόλυσης συνιστά και η μη έγκαιρη δημοσίευση του ισολογισμού.

 

11. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μπορεί να αγοράσει ή να κατασκευάσει οικήματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή για τη στέγαση των υπηρεσιών του.

 

12. Πέρα από τα προνόμια του άρθρου 12 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1950, που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1624/1951 (ΦΕΚ 7/Α/1951) και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3909/1958 (ΦΕΚ 198/Α/1958), όπως ισχύουν, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει και όλα τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, καθώς και εκείνα της εκτελέσεως, σαν να ήταν το ίδιο Δημόσιο.

 

13. α) Στην έδρα κάθε νομού συνιστάται Επιτροπή Τουριστικής Προβολής,σκοπός της οποίας είναι ο καταρτισμός προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση τους, ύστερα από έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Η επιτροπή Α' Προβολής συνιστάται με απόφαση του νομάρχη, είναι επταμελής και αποτελείται από εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τουριστικών παραγωγικών τάξεων.

 

β) Τα προγράμματα τουριστικής προβολής του προηγούμενου εδαφίου χρηματοδοτούνται μέχρι ποσοστού 50% από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και κατά το υπόλοιπο από υποχρεωτικές εισφορές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των παραγωγικών τάξεων της περιοχής του νομού, που καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του οικείου νομάρχη, ανάλογα με τις αιτήσεις ανάγκης χρηματοδότησης των περιφερειακών προγραμμάτων προβολής και πάντως μέσα στα όρια προϋπολογισμού της δαπάνης των προγραμμάτων που εγκρίνει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.

 

13. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή, είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους, από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού μετά από σχετική πρόσκληση δια του τύπου για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, ως και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

 

α) Την οικονομική συμμετοχή των παραπάνω προσώπων στο σύνολο ή και σε μέρος της σχετικής δαπάνης υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών ενεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων που θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις συνεργασίες.

 

β) Τη συγχρηματοδότηση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με την απλή οικονομική συμμετοχή τούτου στη σχετική δαπάνη υλοποίησης των παραπάνω διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων, που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να αναφέρονται όπου και όπως προβλέπεται και εφόσον το επιθυμούν ως επί μέρους χορηγοί από κοινού με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στα παραπάνω διαφημιστικά προγράμματα και λοιπές δραστηριότητες. Στις ως άνω συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνεται και ο όρος ότι στις επιτροπές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που θα διεξάγουν τους σχετικούς διαγωνισμούς, όπου κατά νόμο αυτοί απαιτούνται, για την ανάθεση σε ανάδοχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών, θα μετέχουν ως μέλη και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στη σχετική δαπάνη προσώπων και η επιλογή των αναδόχων και η ανάθεση σε αυτούς από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού της εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των εν λόγω επιτροπών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η νέα παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.