Νόμος 4272/14 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 3984/2011 μετά τη φράση 1. στις αυτομεταμοσχεύσεις, προστίθεται μετά το κόμμα φράση ως ακολούθως: πλην των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών) και αυστηρά για θεραπευτικούς λόγους.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 3984/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κάθε είδους δαπάνη για την αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ζώντα ή θανόντα δότη, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη μεταμόσχευσή τους, ή τη μεταφορά του λήπτη ή/ και του δότη σε περίπτωση ζώντα για μεταμόσχευση, βαρύνουν τον ασφαλιστικό οργανισμό του λήπτη ή του υποψήφιου λήπτη. Εάν αυτός είναι ανασφάλιστος, οι ανωτέρω δαπάνες καλύπτονται από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας σε ειδικό κωδικό αριθμό.}

 

3. Στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) προστίθεται στην πρώτη παράγραφο των άρθρων ακριβώς πριν την άνω και κάτω τελεία η λέξη ιδίως.

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του νόμου 3984/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων μπορεί να είναι πτυχιούχοι Ιατρικής ή κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής, με ή χωρίς ειδικότητα, και ελλείψει αυτών νοσηλευτικής, και ελλείψει αυτών επισκεπτών/τριών υγείας, πτυχιούχοι τμημάτων, μαιευτικής, διοίκησης μονάδων υγείας, ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικής εργασίας και βοηθοί νοσηλευτών. Οι ανωτέρω λαμβάνουν πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, στις δε περιπτώσεις των πτυχιούχων τμημάτων, διοίκησης μονάδων υγείας, ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικής εργασίας και βοηθών νοσηλευτών, η εκπαίδευσή τους πρέπει να διαρκεί 1 έτος περισσότερο από τους λοιπούς.}

 

5. Στο άρθρο 26 του νόμου 3984/2011 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Από συμμετοχές σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του νόμου 3984/2011, ως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η απόσπαση από νοσοκομεία προσωπικού των κλάδων της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3984/2011 αποκλειστικά και μόνον για απασχόληση σε θέσεις Συντονιστών Μεταμόσχευσης, στο Τμήμα Συντονισμού του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την κάλυψη της 24ωρης λειτουργίας αυτού. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του φορέα που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, έχει διάρκεια έως 3 έτη και δύναται να ανανεώνεται. Επιτρέπεται η μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλων μεταξύ των κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, και με μόνες προϋποθέσεις ο υπάλληλος να καλύπτει τα προσόντα της θέσης για την οποία αιτείται τη μετακίνηση και να το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.}

 

7. Στο άρθρο 27 του νόμου 3984/2011, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ασκεί μόνιμος ή αποσπασμένος υπάλληλος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή ελλείψει αυτών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, γνώστης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, μεταπτυχιακές σπουδές ή κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και με διετή τουλάχιστον ενασχόληση με το αντικείμενο των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Στην περίπτωση απόσπασης όταν ο υπάλληλος αυτός επιστρέψει στην υπηρεσία του, η θητεία του ως προϊστάμενος Διεύθυνσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων υπολογίζεται ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.