Νόμος 3984/11 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Προσωπικό Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται 8 θέσεις ειδικών επιστημόνων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε ετών που μπορεί να ανανεώνεται δύο φορές. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 28. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 28.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

2. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται κατά τις διατάξεις του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009). Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων, μόνιμων ή απασχολούμενων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή των εποπτευόμενων φορέων του, των Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του φορέα που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, έχει διάρκεια έως τρία έτη και δύναται να ανανεώνεται.

 

3. Συνιστώνται δεκαπέντε θέσεις προσωπικού, που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994. Από τις θέσεις αυτές οι οκτώ είναι θέσεις Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων. Οι λοιπές είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού.

 

Για την αντιμετώπιση των αναγκών μπορεί να προσλαμβάνεται προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

Επιτρέπεται η απόσπαση από νοσοκομεία προσωπικού των κλάδων της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3984/2011 αποκλειστικά και μόνον για απασχόληση σε θέσεις Συντονιστών Μεταμόσχευσης, στο Τμήμα Συντονισμού του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την κάλυψη της 24ωρης λειτουργίας αυτού. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του φορέα που ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, έχει διάρκεια έως 3 έτη και δύναται να ανανεώνεται. Επιτρέπεται η μετακίνηση και τοποθέτηση υπαλλήλων μεταξύ των κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, και με μόνες προϋποθέσεις ο υπάλληλος να καλύπτει τα προσόντα της θέσης για την οποία αιτείται τη μετακίνηση και να το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 43 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

4. Για την πρόσληψη προσωπικού στις θέσεις των προηγούμενων παραγράφων προσόντα διορισμού ορίζονται:

 

α. για τις θέσεις της παραγράφου 1, αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991),

 

β. για τις θέσεις της παραγράφου 2 αυτά που προβλέπονται για κάθε κλάδο ή ειδικότητα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

5. Η αμοιβή του προσωπικού αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) και του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010).

 

6. Συνιστάται θέση δικηγόρου νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία, αρμόδιου για τη νομική καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου και του προσωπικού, όπως και για τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του. Προσόν διορισμού είναι η άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος παρ' Αρείω Πάγω ή παρ' Εφέταις.

 

7. Για την εκπλήρωση του σκοπού του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων οι Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων βρίσκονται σε ετοιμότητα επί 24ώρου και 365 ημέρες το χρόνο.

 

8. Καθήκοντα προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ασκεί μόνιμος ή αποσπασμένος υπάλληλος, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού ή ελλείψει αυτών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, γνώστης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, μεταπτυχιακές σπουδές ή κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης απόφοιτος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με πενταετή προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και με διετή τουλάχιστον ενασχόληση με το αντικείμενο των μεταμοσχεύσεων, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Στην περίπτωση απόσπασης όταν ο υπάλληλος αυτός επιστρέψει στην υπηρεσία του, η θητεία του ως προϊστάμενος Διεύθυνσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων υπολογίζεται ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 43 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

9. α) Στους Κεντρικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων που για την εκπλήρωση του σκοπού του βρίσκονται σε ετοιμότητα επί εικοσιτετραώρου και 365 ημέρες το χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 7 του νόμου 3984/2011, καθώς και στον συμμετέχοντα στη διαδικασία συντονισμού μοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, κατ' άρθρο 27 παράγραφος 2 του νόμου 3984/2011 και του έχουν ανατεθεί τα κατ' άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 3984/2011 καθήκοντα, καταβάλλεται επίδομα 250 ευρώ μηνιαίως.

 

β) Στους Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζημίωση ανά περιστατικό δωρεάς οργάνων ποσό ίσο με 1 εφημερία αν είναι ιατροί και 12 ώρες υπερωριών εάν είναι νοσηλευτές.

 

γ) Στους Κλινικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων ή στους ιατρούς των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζημίωση ανά χειρουργείο λήψης ποσό ίσο με 1 εφημερία ανά ιατρό που απασχολήθηκε στο περιστατικό και 12 ώρες υπερωριών για τον Κλινικό Συντονιστή - νοσηλευτή.

 

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μπορεί το ποσό αυτό να αναπροσαρμόζεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.