Νόμος 4275/14 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Παράρτημα Ξάνθης, ως Παράρτημα του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος, το οποίο μετατράπηκε και μετονομάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005) από 01-01-2015 μετονομάζεται σε Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης και εντάσσεται σε Παράρτημα στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2012 (ΦΕΚ 16/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014).

 

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος Παράρτημα Ξάνθης νοείται ότι αναφέρεται το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης.

 

3. Το προσωπικό του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος - Παράρτημα Ξάνθης που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έως 31-12-2014 μεταφέρεται από 01-01-2015 στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης και υπηρετεί με την ίδια σχέση εργασίας και την ίδια ειδικότητα. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τυχόν προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έκτακτο προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται μέχρι τη λήξη της σύμβασής του και με τους όρους αυτής. Το προσωπικό που μεταφέρεται, υπάγεται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και ισχύει, λαμβάνει τα επιδόματα και τις παροχές του προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος - Παράρτημα Ξάνθης λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014).

 

4. Οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού για σχηματισμό κεφαλαίων εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του νόμου [Ν] 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α/1975), από την ημερομηνία μετατροπής του ανωτέρω ιδρύματος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποτελούν έσοδο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται πιστώσεις για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους υπαλλήλους που αποχωρούν από την υπηρεσία. Αναλογία του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος του νόμου [Ν] 103/1975 σε κάθε περίπτωση δικαιούνται οι εργαζόμενοι από την ημερομηνία έναρξης των κρατήσεων επί των αποδοχών τους για το σχηματισμό κεφαλαίων αυτού, για δε το προηγούμενο διάστημα λαμβάνουν αναλογία της αποζημίωσης εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014).

 

5. Το προσωπικό που υπηρετεί έως 31-12-2014 στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος - Παράρτημα Ξάνθης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται από 01-01-2015 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης - Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης. Το εν λόγω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.