Νόμος 4275/14 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τελικές Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 και των άρθρων 157, 158, 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευση των οργανικών διατάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δομών των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4024/2011 και τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του νόμου 4024/2011 και οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012.

 

3. Μέχρι τη δημοσίευση των οικείων οργανικών διατάξεων των φορέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα υπηρεσιακά συμβούλια δύνανται να επιλέγουν προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου πέμπτου του νόμου 3839/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 4024/2011, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, και του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

4. Εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συγκροτείται το Ειδικό Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου και καταργείται αντιστοίχως το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που συγκροτήθηκε με το άρθρο 157 του ίδιου ως άνω Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 3839/2010. Όσες υποθέσεις δεν εξετάστηκαν από το καταργούμενο με τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, εξετάζονται από το Ειδικό Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 

5.α) Για την υπαγωγή των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στις διατάξεις των άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νόμος 3528/2007), όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, απαιτείται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού, με την οποία ρυθμίζονται, εφόσον απαιτείται, θέματα σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων που είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

 

β) Ειδικές διατάξεις που αφορούν τα υπηρεσιακά συμβούλια των ανεξάρτητων αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν θίγονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.