Νόμος 4277/14 - Άρθρο 50

Άρθρο 50


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αποκτούν ισχύ νόμου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 20232/2010 (ΦΕΚ 745/Α/2010). Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής διοίκησης υπό το πριν το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) νομοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρμόδια όργανα για την άσκηση των ίδιων αρμοδιοτήτων μετά την ισχύ του νόμου αυτού.. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης δεν αποκλείει την εφαρμογή των κυρώσεων του άρθρου 29 του νόμου 3982/2011 στο πεδίο εφαρμογής αυτών. Οι ορισμοί του νόμου 4014/2011 και της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) κατισχύουν οποιωνδήποτε διαφορετικών όρων της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. Τα άρθρα 1, 3 και 9, οι παράγραφοι 1, 2 και 9 του άρθρου 4, καθώς και το Παράρτημα III του άρθρου 8 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 165/Α/2013), με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 4297/2014 (ΦΕΚ 215/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.