Νόμος 4282/14 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ανανέωση - τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

 

β) Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις ανανεώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20.

 

γ) Για την ανανέωση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των περιπτώσεων α' και β' ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, 3 μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη ισχύος αυτής. Αν η αίτηση ανανέωσης έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας εξακολουθεί να ισχύει για όσο χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανανέωσής της.

 

δ) Αν διοικητικές πράξεις ή άδειες των επιμέρους όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας λήγουν πριν τη λήξη ισχύος της ως άνω άδειας, αυτές ανανεώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε μία από αυτές νομοθεσία, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και με μέριμνα της ίδιας Διεύθυνσης.

 

ε) Αν η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας δεν ανανεωθεί ή λήξει, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13.

 

2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας τροποποιείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στις εξής περιπτώσεις:

 

α) μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα της μονάδας, στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη τροποποίησης ή

 

β) αν είναι αναγκαία η αλλαγή των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων ενημερώνει άμεσα το φορέα της μονάδας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.