Νόμος 4282/14 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας αποκλειστικά σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

α)α) Αίτηση.

 

β)β) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μίσθωσης ή απόφαση παραχώρησης ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), τα άρθρα 4, 7, 8, 9, 10 και 11 του νόμου 4061/2012 και το άρθρο 13 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987), κατά περίπτωση, καθώς και οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, όπου απαιτείται. Η οικοδομική άδεια ή ανάλογη έγκριση, υποβάλλεται μετά την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

 

γ)γ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3, 4 και 11, καθώς και το Παράρτημα ΙΙ του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Α' του ίδιου νόμου. Αν πρόκειται για μονάδες υδατοκαλλιέργειας κατηγορίας Α', λόγω της θέσης εγκατάστασης και λειτουργίας τους εντός προστατευόμενης περιοχής του δικτύου NATURA 2000, εφαρμόζονται επιπλέον οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 4014/2011.

 

δ)δ) Σχετική δήλωση του μελετητή ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4014/2011, αν πρόκειται για μονάδες κατηγορίας Β' του ίδιου νόμου.

 

ε)ε) Τα δικαιολογητικά που αφορούν την άδεια χρήσης νερού, αν αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Δεν απαιτείται άδεια χρήσης νερού σε περίπτωση άντλησης ύδατος από θαλάσσιες υδάτινες εκτάσεις, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την ακτή.

 

στ)στ) Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 28/2009, τα οποία αφορούν υγειονομικές απαιτήσεις, όπου αυτό προβλέπεται.

 

β) Στη συνέχεια, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτές, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων, εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της χερσαίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας.

 

2. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 21 εφαρμόζονται ανάλογα και στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε χερσαίες εγκαταστάσεις εκτροφής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.