Νόμος 4282/14 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αναμίσθωση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι εκτάσεις που παραχωρήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 4, αναμισθώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για χρονικό διάστημα 20 ετών και περισσότερες από μία φορές, αν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία και έχουν τηρηθεί οι όροι που περιλαμβάνονται στην απόφαση ίδρυσης και λειτουργίας της, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

 

β) Προϋποθέσεις για την ανανέωση της παραχώρησης με αναμίσθωση είναι οι εξής:

 

α)α) Να έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις.

β)β) Να έχουν εξοφληθεί οι υποχρεώσεις των μισθωτών έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

γ)γ) Να μην έχει διακοπεί η λειτουργία ή να μην έχει υπολειτουργήσει η μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 14.

 

2. Η διάρκεια κάθε νέας μίσθωσης αρχίζει από τη λήξη της διάρκειας της προηγούμενης. Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα για την έγκριση της αναμίσθωσης εκδίδεται 2 μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, μετά από αίτηση του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη λήξη αυτής. Με την ίδια απόφαση ανανεώνεται και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 και υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

 

3. Η αναμίσθωση επιτρέπεται να γίνει και πριν τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης, αν ο μισθωτής το ζητήσει για λόγους που αφορούν την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων ή την υπαγωγή του σε αναπτυξιακούς νόμους ή σε προγράμματα που απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια από το υπόλοιπο της μίσθωσης.

 

Στις περιπτώσεις αυτές ο μέγιστος χρόνος διάρκειας της νέας μίσθωσης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 20 έτη από την ημερομηνία ανανέωσής της.

 

4. Αν η μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο ή λήξει χωρίς να ανανεωθεί, τότε η χρήση των εκτάσεων αυτών παραχωρείται με διαδικασία μοριοδότησης. Κατά τη μοριοδότηση προηγούνται σε συνδυασμό και κατά περίπτωση:

 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου στον οποίο βρίσκεται η υδάτινη έκταση.

 

β) Οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται η υδάτινη έκταση.

 

γ) Οι ενδιαφερόμενοι με ικανό οικονομικό μέγεθος για την εκτέλεση της δραστηριότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.