Νόμος 4282/14 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/1984), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:

 

{15. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον Πρόεδρό του ή / και άλλο μέλος του την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων επί των τρεχόντων ζητημάτων λειτουργίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπως ιδίως την υπογραφή εντολών μετακίνησης. Με όμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας μπορεί να μεταβιβάζει και άλλες αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο ή μέλη του ή υπαλλήλους του. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.}

 

2. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι οποίες εκδόθηκαν τα έτη 2013 και 2014 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και με τις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλων ή μελών ή του Νομικού Συμβούλου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη συμμετοχή τους, κατά περίπτωση, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε συλλογικά όργανα ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή για την εκτέλεση εντολής ή εργασίας που δόθηκε ή ανατέθηκε στα ως άνω πρόσωπα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή τις Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων του, καθώς και μετακινήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα για την εκπροσώπηση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ενώπιον Αρχών ή για τη συμμετοχή σε συνέδρια ή λοιπές εκδηλώσεις, εκπροσωπώντας το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί νομίμως, όσον αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της αρμοδιότητας, και ότι νομίμως πραγματοποιήθηκαν, αντίστοιχα. Τα σχετικά οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση καταβάλλονται και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Αποφάσεις ορισμού αξιολογητών και συγκρότησης γνωμοδοτικών επιτροπών που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμόν 17371/704/2008 (ΦΕΚ 2497/Β/2008) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσες και εκκαθαρίζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής των νόμων 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) και [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως ισχύουν.}

 

4. α) Υπάλληλοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν ανήκουν στην κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, κρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού χωρίς δημόσια προκήρυξη, μία μόνο φορά, ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014), για ένταξή τους σε οργανική θέση της κατηγορίας των ερευνητών σε μία από τις βαθμίδες Α', Β', Γ' ή Δ', με γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη του αιτούντος ενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και τοποθετείται σε Ινστιτούτο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο.

 

Η προηγούμενη οργανική θέση των υπαλλήλων που εντάσσονται στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΓΛΟ ΔΗΜΗΤΡΑ παραμένει κενή μέχρι την ένταξη ή την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β'. Σε περίπτωση που δεν προαχθούν στη βαθμίδα Β' επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση αυτή.

 

β) Η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006), αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρατείνεται για τα σχολικά έτη 2014 - 2015 και 2015 - 2016 και παύει τη 15-09-2016.

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α/1979), προστίθεται περίπτωση στ', ως εξής:

 

{στ. Έσοδα προερχόμενα από εκτοκισμό επί των διαθεσίμων υπολοίπων του λογαριασμού.}

 

6. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μη εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 420/1970 (ΦΕΚ 27/Α/1970), όπως ισχύει, λήγει στις 31-12-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.