Νόμος 4282/14 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί τη χρήση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, χωρίς ανταλλάγματα, ως εξής:

 

α) Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για εγκατάσταση δοκιμαστικής καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη και για έκταση μέχρι 10 στρέμματα. Η παραχώρηση μπορεί να παραταθεί για 1 ακόμα έτος, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

Κριτήριο για την παραχώρηση αποτελεί η πρωτοτυπία της μονάδας, με βάση τα δεδομένα της τεχνολογίας, της μεθόδου και του είδους καλλιέργειας, που εφαρμόζεται κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου, καθώς και με βάση τα αποτελέσματα που προσδοκώνται, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στη Χώρα.

 

Μετά την πάροδο 18 μηνών από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, και εφόσον αποδειχθεί η επιτυχία της δοκιμαστικής καλλιέργειας, μπορεί να παραχωρείται στον ίδιο φορέα, με την καταβολή μισθώματος, η εκμετάλλευση της αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση και λειτουργία ίδιας μορφής καλλιέργειας, σε παραγωγικό επίπεδο. Η μίσθωση γίνεται για χρονικό διάστημα 20 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι διοικητικές πράξεις ή γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων αρχών που είχαν εκδοθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης και βρίσκονται σε ισχύ, αν απαιτούνται για τη μίσθωση, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Για την απόδειξη της επιτυχίας ή μη της δοκιμαστικής καλλιέργειας απαιτείται η υποβολή σχετικής έκθεσης από τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία την αξιολογεί και εισηγείται στον οικείο Γενικό Γραμματέα την παραχώρηση ή μη της υδάτινης έκτασης.

 

Αν δεν παραχωρηθεί η υδάτινη αυτή έκταση έναντι μισθώματος, μετά την παρέλευση του χρόνου παραχώρησής της για την εγκατάσταση της δοκιμαστικής καλλιέργειας, ο φορέας της δοκιμαστικής καλλιέργειας υποχρεούται να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, απομακρύνοντας όλες τις εγκαταστάσεις του.

 

β) Σε υπηρεσίες του Δημοσίου, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, καθώς και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα που ανήκουν στο Κράτος ή εποπτεύονται από αυτό, για ερευνητικούς σκοπούς στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το πρόγραμμα, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι 7 έτη. Μετά την παρέλευση της επταετίας, ο ενεργών την ερευνητική καλλιέργεια υποχρεούται να παραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή και να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις του.

 

γ) Σε φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα αποκλειστικά για τη δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σε εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της κτηνιατρικής νομοθεσίας.

 

2. Οι παραχωρήσεις της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τη μίσθωση των υδάτινων εκτάσεων, εγκρίνονται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη χορήγηση ή ανανέωση, κατά περίπτωση, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 26.

 

3. Στην απόφαση έγκρισης της παραχώρησης και χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας περιγράφονται ιδίως οι εγκαταστάσεις, η μέθοδος και τα προς καλλιέργεια και εκτροφή είδη, οι εργασίες που θα εκτελούνται, οι υποχρεώσεις του φορέα μετά τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης της υδάτινης έκτασης, με ειδική μνεία της υποχρέωσης υποβολής των αποτελεσμάτων, τόσο της πρωτότυπης μορφής καλλιέργειας, όσο και των ερευνητικών προγραμμάτων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1, αντίστοιχα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.