Νόμος 4282/14 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών του άρθρου 2.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών, καθορίζεται η διαδικασία σύγκλησης και λήψης των αποφάσεών του, οι εισηγητές, ο γραμματέας και κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία του και την εφαρμογή του άρθρου 3.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, το μίσθωμα, οι εγγυήσεις που κατατίθενται και κάθε θέμα που αφορά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4, την κατακύρωση του αποτελέσματος και την κατάρτιση της σύμβασης.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι έκδοσης της απόφασης έγκρισης των παραχωρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, η τηρούμενη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 5.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την παραχώρηση υδάτινων εκτάσεων με τη διαδικασία μοριοδότησης της παραγράφου 4 του άρθρου 7.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να τίθενται προϋποθέσεις για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές και οι οποίες αφορούν κυρίως την αξιοπιστία και επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, την εμπειρία του φορέα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, την όλη επιχειρηματική του δραστηριότητα, τις οικονομικές του δυνατότητες και τη γενικότερη επιστημονική του ενασχόληση με αντικείμενο σχετικό με τις υδατοκαλλιέργειες.

 

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται το ύψος του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρμογής του και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 11.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία απόδοσης των μισθωμάτων του άρθρου 12 και να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό απόδοσης αυτών.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία, το είδος και το περιεχόμενο της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους, οι περιπτώσεις στις οποίες η τελευταία επιτρέπεται, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα περί τροποποίησης και ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13.

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται το υπόδειγμα του εντύπου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας και να τροποποιούνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20.

 

10. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ή εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την ανανέωση - τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ειδικά θέματα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των άρθρων 21, 22 και 23.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των διοικητικών προστίμων του άρθρου 25.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας και εκτροφής που πρέπει να τηρούνται από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας ανάλογα με το είδος εγκατάστασης και την κατάταξη της δραστηριότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.