Νόμος 4302/14 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης της Εφοδιαστικής στο πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής.

 

2. To Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα εξής μέλη:

 

α) 2 υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα:

 

α)α) 1 υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο οποίος αναλαμβάνει και τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου, και

β)β) 1 υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

 

γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

 

δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

ε) έναν εκπρόσωπο σιδηροδρομικής επιχείρησης,

 

στ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

 

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Εφοδιαστικής (Logistics),

 

η) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών,

 

θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,

 

ι) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής (Logistics),

 

ι)α) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

ι)β) πέντε εκπρόσωπους ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και

 

ι)γ) ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποστέλλει σχετική επιστολή στα Υπουργεία και τους φορείς, προκειμένου να ορισθούν οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτου χρονικού διαστήματος 15 ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από κοινού από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Ειδικά, για τις περιπτώσεις ι)β' και ι)γ' τα πρόσωπα επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνογνωσία ή να έχουν ενεργό ρόλο στην άσκηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

3. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τετραετή θητεία και δεν δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του Συμβουλίου.

 

4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες, ειδικοί, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999) (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

5. Στις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής εμπίπτουν:

 

α) Ο εντοπισμός των βασικών περιοχών και θεμάτων στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και η διαμόρφωση θέσεων, κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

 

β) Η δρομολόγηση πρωτοβουλιών με διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της Εφοδιαστικής και της συνεργασίας των συναρμόδιων δημοσίων Αρχών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και, κατ' επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

 

γ) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, καθώς και την καθιέρωση ενός αναγνωρισμένου συστήματος διαρκούς κατάρτισης σε θέματα Εφοδιαστικής.

 

δ) Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς τους συναρμόδιους σε θέματα Εφοδιαστικής Υπουργούς, κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων, στα θέματα αρμοδιότητάς τους.

 

ε) Η εκπόνηση ετήσιου προγραμματισμού δράσης με χρονική ιεράρχηση ενεργειών.

 

στ) Η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική.

 

ζ) Η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές δράσεις στην Εφοδιαστική.

 

6. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.