Νόμος 4314/14 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Θέματα κινητικότητας του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή αποσπάται ή μετακινείται σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, διοικείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της ΜΟΔ ΑΕ, όσον αφορά στα θέματα κινητικότητας (μετακινήσεις, αποσπάσεις κ.λ.π.) μεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών ή μεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Κινητικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

 

2. Η πρώτη απόσπαση προσωπικού του άρθρου 34 παράγραφος 1, περίπτωση γ' στις Ειδικές Υπηρεσίες, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που θα επιλεγεί μετά από διαγωνιστική διαδικασία της ΜΟΔ ΑΕ, γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού του φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

 

3. Για την κάλυψη των θέσεων των Ειδικών Υπηρεσιών και της ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, η ΜΟΔ ΑΕ καθορίζει το πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας για την απόσπαση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες και διαμορφώνει μηχανισμό για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις ως άνω υπηρεσίες, στη βάση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους, καθώς και της εντοπιότητας, της οικογενειακής κατάστασης και άλλων σχετικών παραμέτρων του προσωπικού. Ειδικότερα η εναλλαγή του προσωπικού σε θέσεις εργασίας που αφορούν στην αξιολόγηση, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές θα βασιστεί σε σχετική μελέτη που εκπονείται από την ΕΥΘΥ και τη ΜΟΔ ΑΕ. Τα παραπάνω εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

4. α) Αποσπασμένοι και μετακινηθέντες σε Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ υπάλληλοι, οι οποίοι μετατάσσονται, παραμένουν, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, αποσπασμένοι ή μετακινημένοι στην υπηρεσία τους, από την ημερομηνία της μετάταξής τους και μέχρι την ημερομηνία λήξης της υφιστάμενης απόσπασης ή μετακίνησής τους. Κατά τη διάρκεια της απόσπασης για τους υπαλλήλους αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ' του παρόντος νόμου.

 

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν επιθυμεί τη διατήρηση της απόσπασης ή μετακίνησής του στην Ειδική Υπηρεσία του παρόντος νόμου ή την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της μετάταξής του αίτηση στη ΜΟΔ ΑΕ για την άρση της απόσπασης ή μετακίνησης. Μετά την παρέλευση 1 μηνός από την υποβολή της αίτησης ο υπάλληλος επανέρχεται στην οργανική του θέση. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,

 

β) οι υπάλληλοι που μετατάχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, παραμένουν στην υπηρεσία της περίπτωσης α', στην οποία είχαν αποσπασθεί ή μετακινηθεί και εφαρμόζονται για αυτούς οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ' του παρόντος νόμου, εφόσον συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτή και υποβάλουν σχετική αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι υπάλληλοι που δεν υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου επανέρχονται στην οργανική τους θέση. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,

 

γ) οι υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του παρόντος νόμου και αποχώρησαν, λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή μετακίνησής τους ή λόγω μετάταξης μπορούν να αποσπώνται ή να μετακινούνται εκ νέου στις Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόμου με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) και με διάρκεια απόσπασης ή μετακίνησης μέχρι την 31-12-2023.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.