Νόμος 4321/15 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου με φύλλα ελέγχου Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΕΛ/Α/1069048/ΕΞ/2014 από 02-05-2014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β) και στην περίπτωση 9 του κεφαλαίου Λοιπά θέματα ελέγχου της εγκυκλίου, εφόσον μέχρι 30-04-2015 δεν έχει η προβλεπόμενη στα ανωτέρω διαδικασία ολοκληρωθεί και βεβαιωθεί ο αναλογούν φόρος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με τα εκδοθέντα, από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, φύλλα ελέγχου.

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004) προστίθεται νέα περίπτωση στ', η οποία έχει ως εξής:

 

{στ. Ο μερικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας με έμφαση στη φορολογία εισοδήματος και ο έλεγχος εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας.}

 

ε. Από την 30-10-2015 καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/2015). Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του νόμου 4321/2015 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληροφοριών).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου Δ.7 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

3. Στην αρχή της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του νόμου 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/2004) προστίθενται δύο νέα εδάφια, τα οποία έχουν ως εξής:

 

{Οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος οι οποίες έχουν συνταχθεί τηρουμένης της διαδικασίας των διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 2690/1999, θεωρούνται για τη Φορολογική Διοίκηση εκθέσεις ελέγχου, κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, παράγοντας άμεσα την προβλεπόμενη από το ίδιο εδάφιο οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ή την πράξη επιβολής προστίμου της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ιδίου ως άνω νόμου.

 

Οι υπάλληλοι της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους δύνανται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4174/2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.