Νόμος 4325/15 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασμού Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), ο οποίος με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24-08-2013 των μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης καταργείται, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) από την πρώτη του επομένου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου λογαριασμού επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης καθίστανται ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) και διέπονται, από την υπαγωγή τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, από το σύνολο της νομοθεσίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ), καθώς και από τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του, θεωρείται χρόνος ασφάλισης Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ).

 

γ. Αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 19 του προϊσχύοντος Καταστατικού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

 

δ. Οι συνταξιούχοι του καταργούμενου λογαριασμού του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης καθίστανται συνταξιούχοι του Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ), το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάργησης αυτού του λογαριασμού, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004). Οι ανωτέρω συνταξιούχοι διέπονται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ) και της γενικότερης νομοθεσίας.

 

ε. Αιτήσεις συνταξιοδότησης, που είχαν υποβληθεί στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης από ασφαλισμένους του μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής τους στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και εκκρεμούν, κρίνονται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

 

στ. Το 60% της συνολικής κινητής και το 60% της συνολικής ακίνητης περιουσίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης μεταβιβάζονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24-08-2013 των μελών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Τα ποσοστά αυτά της περιουσίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης που μεταβιβάζονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως επίσης και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

 

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου, κοινότητας ή τρίτων.

 

2. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως 31-12-2018, καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος Πρόγραμμα κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων.}

 

Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά την 01-01-2019 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.}

 

Το εδάφιο β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων έως 31-12-2018.}

 

Η περίπτωση θ' της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μετά την 01-01-2019 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015).

 

3. Η εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της περιόδου 01-01-2004 έως 31-12-2004 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), ύψους 50.453.534,85 ευρώ ρυθμίζεται να εξοφληθεί ως εξής:

 

1. Το έτος 2015 θα καταβληθεί το ποσό των 15.000.000,00 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις ύψους 1.000.000,00 ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο και μηνιαίες δόσεις ύψους 1.500.000,00 ευρώ, κατά το δεύτερο εξάμηνο.

 

2. Το υπόλοιπο της οφειλής από 01-01-2016 θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις ύψους 2.000.000,00 ευρώ μέχρι εξοφλήσεως.

 

4.α) Οι απαιτήσεις των ταμείων υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 παράγραφος 2 του νόμου 4052/2012 από εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή / και τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974)).

 

β) Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αυτών των Ταμείων αποτελεί η απόφαση των διοικητικών συμβουλίων τους, με την οποία καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, τόκους υπερημερίας και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται, με βάση πράξεις των αρμοδίων υπηρεσιών ή καταστάσεων των οφειλετών.

 

Ο τίτλος οριστικοποιείται μετά την κοινοποίηση της πράξης στον οφειλέτη και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου, άλλως, σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής μετά την κοινοποίηση της απόφασης, που απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή. Σε όσα ταμεία δεν προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ο τίτλος οριστικοποιείται μετά την πάροδο 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης διοικητικού συμβουλίου.

 

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών μηνών. Με κοινοποίηση της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή της απόφασης διοικητικού συμβουλίου, σε όσα ταμεία δεν προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή, ενημερώνεται ο οφειλέτης για τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης αυτής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

 

γ) Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ή πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, οι απαιτήσεις των Ταμείων κατατάσσονται προνομιακά, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

 

δ) Το δικαίωμα προς είσπραξη των εισφορών παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο κατέστησαν απαιτητές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων περί παραγραφών του Αστικού Κώδικα. Η επίδοση της απόφασης και η τυχόν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά αυτής διακόπτει την παραγραφή. Μετά την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης από το ΚΕΑΟ ή άλλο δημόσιο ταμείο εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις περί παραγραφής του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων.

 

ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη των Ταμείων και κατόπιν αίτησής τους, μπορεί να ανατίθεται στο ΚΕΑΟ ή σε άλλο δημόσιο ταμείο η είσπραξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 απαιτήσεών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για τον διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος και ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τυχόν αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

 

5. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 144 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008) και μετά τη φράση Ασφαλισμένες του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, προστίθεται φράση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του ΤΑΙΣΥΤ.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου [Ν] 3655/2008, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης και σε καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.