Νόμος 4339/15 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Σύσταση - Σκοπός - Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με την επωνυμία Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής ΕΡΤ net AE (στο εξής Εταιρία) και έδρα το Δήμο Αθηναίων. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

 

2. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) και συμπληρωματικά από τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει. Το ιδρυτικό καταστατικό της εγκρίνεται και τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και διέπεται, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν Κεφάλαιο ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

3. Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκηση ενδεικτικά των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 

α. Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου μετάδοσης (διανομής) σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη μεταφορά προγραμμάτων περιεχομένου, για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων. Το εδάφιο β' της παραγράφου 3 και η παράγραφος 17 του άρθρου 21 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) εφαρμόζονται για τη λειτουργία της εταιρίας ως παρόχου δικτύου για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων προς εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, ενώ για τη μετάδοση προγραμμάτων τρίτων εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4070/2012.

 

β. Η παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου (video και ήχος).

 

γ. Η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά η παροχή πληροφοριών προγράμματος (EPG), υπηρεσιών teletext.

 

δ. Η παροχή επιπρόσθετων διαδραστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ήχου, ραδιοφώνου, δεδομένων και διαδικτύου μέσω ανοιχτών Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμογής (Application Programming Interface, API).

 

ε. Η χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information) και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριμένου Προγράμματος (PSI) διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοήγησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό.

 

4. Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκπομπής γίνεται με την αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις αρμόδιες αρχές. Ιδίως:

 

α. Η Εταιρία υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, που ισχύει και τηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού και να παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος και συμπληρωματικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση Εθνικής Κάλυψης, η Περιοχή Κάλυψης που επιτυγχάνει η Εταιρία, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόμενο στον Χάρτη Συχνοτήτων ποσοστό % του πληθυσμού της χώρας.

 

β. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει αριθμό πολυπλεκτών ώστε να καλύψει τουλάχιστον τον αριθμό των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση σύναψης σύμβασης με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD), τηρώντας τα προβλεπόμενα στο άρθρο 80 παράγραφος 1 εδάφιο Στ' του νόμου 4070/2012 και ειδικότερα το στοιχείο 7 ή που πληρούν άλλα κριτήρια νομιμότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

5. Η Εταιρία οφείλει να εφαρμόζει ως προς τα χαρακτηριστικά δικτύου (π.χ. χαρακτηριστικά συστήματος, περιεχομένου πολυπλέκτη, χαρακτηριστικά ήχου κ.λ.π.) τις πράξεις και αποφάσεις διεθνών, ευρωπαϊκών και εγχώριων αρμόδιων αρχών και την κείμενη νομοθεσία.

 

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 7.000.000 ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο για το οποίο εκδίδεται μία ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη μετοχή. Το Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Πόροι της Εταιρίας είναι:

 

α. έσοδα από τη δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των σκοπών της και

β. έσοδα από άλλες πηγές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

7. Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η αποζημίωση, αντιμισθία, οι όροι απασχόλησης, καθηκόντων, ανάκλησης κ.λ.π. των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντα συμβούλου, που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους, καθορίζονται με την απόφαση διορισμού τους από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπηση της εταιρίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο τον Πρόεδρο. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο, για πενταετή θητεία, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον ανακαλεί για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικασία.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται για πενταετή θητεία εκτός από την πρώτη θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από:

 

α. 5 εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της παραγράφου 10 του παρόντος ως εξής: 1 μέλος με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, 2 μέλη με τους αναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και 2 μέλη με τον αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και

 

β. 2 εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται ως κατωτέρω.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της εταιρίας.

 

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι δύο αναπληρωματικοί τους εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η μη υπόδειξη των εκπροσώπων αυτών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία 3 μελών.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίστηκαν, οποτεδήποτε και αζημίως για την εταιρία.

 

Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 4 μέλη, συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπληρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σειρά με την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση. Η μη επικύρωση της εκλογής δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση του εδαφίου β' της παρούσας παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 103 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο της, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις αρμοδιότητες που του αποδίδονται στο καταστατικό και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το διοικητικό συμβούλιο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

 

9.Τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου 4173/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 4324/2015 ισχύουν και ως προς τη κτήση της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

 

10. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά σε αυτήν. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους 6 μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο. Στη Γενική Συνέλευση ο Υπουργός παρίσταται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του.

 

Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της εταιρίας από το καταστατικό της εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 103 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

11. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της εταιρίας και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόραση ρυθμίζονται θέματα διάθεσης απασχολουμένων ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, καθώς επίσης το αντικείμενο, η διάρκεια απασχόλησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Οι απασχολούμενοι που διατίθενται κατά το προηγούμενο εδάφιο διατηρούν τις αποδοχές της θέσης τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Δύναται δε με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου να συνάπτονται συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ιδίως στην περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή για εξειδικευμένο αντικείμενο, που προσδιορίζεται στις συμβάσεις αυτές. Για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της Εταιρίας και τη ρύθμιση των σχέσεών του με αυτή θα εκδοθεί εντός 6 μηνών από την έκδοση του παρόντος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ), κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσής του, στην οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

 

12. Μετά το τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 24/Α/2014), προστίθεται εδάφιο β' ως εξής:

 

{Ειδικά, στην περίπτωση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόραση, λόγω της πρόσφατης επανασύστασης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόραση με το νόμο 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α/2015), η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου υποβολής των απαιτούμενων για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικών, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ορίζεται έως τις 31-12-2016.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.