Νόμος 4361/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τοποθετήσεις - τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι τοποθετήσεις των οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις διενεργούνται μετά την κατάταξή τους, σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εξής:

 

α. για το Στρατό Ξηράς, σε Μονάδες Εκστρατείας της Θράκης, των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Μακεδονίας και της Ηπείρου, καθώς και σε Μονάδες Προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης,

 

β. για το Πολεμικό Ναυτικό, κατ' αρχάς σε πλοία, Ναύσταθμους, Ναυτικά Παρατηρητήρια ή Υπηρεσίες νήσων και στη συνέχεια σε λοιπές Μονάδες και Υπηρεσίες με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας στο σύνολο της Επικράτειας,

 

γ. για την Πολεμική Αεροπορία, κατ' αρχάς σε Μονάδες και Υπηρεσίες, εκτός των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας και στη συνέχεια σε Μονάδες και Υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

2. Για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά προτεραιότητας, κριτήρια:

 

α. Υπηρεσιακά κριτήρια:

 

(α)α). Κάλυψη των επιχειρησιακών ή και υπηρεσιακών αναγκών.

 

(β)β). Αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας.

 

(γ)γ). Επίπεδο γραμματικών γνώσεων του οπλίτη.

 

(δ)δ). Προσόντα και ειδικές δεξιότητες.

 

(ε)ε). Επαγγελματική εμπειρία στην απονεμηθείσα ειδικότητα.

 

β. Οικονομικά και Κοινωνικά κριτήρια:

 

(α)α). Η απώλεια συγγενούς α' βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξή του ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.

 

(β)β). Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον 1 τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται.

 

(γ)γ). Οι οπλίτες που έχουν την επιμέλεια τέκνου με συμβολαιογραφική πράξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

(δ)δ). Οπλίτης με τουλάχιστον 1 τέκνο.

 

(ε)ε). Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας και ο ορφανός και από τους δύο γονείς χωρίς εξαρτώμενα μέλη που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.

 

(στ)στ). Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.

 

(ζ)ζ). Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος. Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης.

 

γ. Αντικειμενικά κριτήρια:

 

Τα αντικειμενικά κριτήρια καθορίζονται από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και κατηγοριοποιούν τις Μονάδες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους. Οι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό δυσκολίας της μονάδας ανά κλάδο είναι οι εξής:

 

(α)α). Αποστολή και επιχειρησιακή κατάσταση Μονάδας.

 

(β)β). Απόσταση από τη μεθόριο.

 

(γ)γ). Έδρα Μονάδας σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής.

 

(δ)δ). Απόσταση από έδρα δήμου ή αστικού κέντρου νήσου.

 

(ε)ε). Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.

 

(στ)στ). Ύπαρξη μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

(ζ)ζ). Κλιματολογικές συνθήκες. Ως μέτρο λαμβάνεται το ήπιο κλίμα (μέση θερμοκρασία Αττικής).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

3. Οι αρμόδιες διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων καταρτίζουν Πίνακες με τη μοριοδότηση και κατηγοριοποίηση των Μονάδων τους, αναλόγως του βαθμού δυσκολίας τους.

 

4. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια μοριοδοτούνται κατά σειρά προτεραιότητας, όπως απαριθμούνται στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη μαζί με τα υπηρεσιακά για την απονομή ειδικότητας και τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των οπλιτών.

 

5. Οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις των οπλιτών διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας και υλοποιούνται πρωτίστως με βάση τις υπηρεσιακές ή και επιχειρησιακές ανάγκες.

 

6. Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται και λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά με τη μοριοδότηση των οικονομικών - κοινωνικών κριτηρίων.

 

7. Οι οπλίτες που τοποθετούνται σε Μονάδες του άρθρου 3 παράγραφος 1, συλλέγουν μόρια για κάθε μήνα υπηρεσίας τους σε αυτές, εξαιρουμένου του χρόνου απόσπασης ή διάθεσης σε άλλη Μονάδα, όπου ο οπλίτης λαμβάνει τα μόρια της Μονάδας, που αποσπάστηκε ή διατέθηκε.

 

8. Τακτική μετάθεση δικαιούνται οι οπλίτες που έχουν συλλέξει, κατά τη διάρκεια της τουλάχιστον πεντάμηνης υπηρεσίας τους σε Μονάδες του άρθρου 3 παράγραφος 1, εκείνο τον αριθμό μορίων, που κάθε φορά τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων καθορίζουν ότι απαιτείται για κάθε Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ).

 

9. Στις τακτικές μεταθέσεις για τον υπολογισμό των μορίων από τα αντικειμενικά κριτήρια, θεωρείται ότι όλοι οι οπλίτες, που δικαιούνται μετάθεση, κατά το χρόνο αξιολόγησής της, συγκεντρώνουν το σύνολο των μορίων που αντιστοιχεί στην πεντάμηνη υπηρεσία στη Μονάδα. Σε περίπτωση που οπλίτης αποσπάται, μετά την υποβολή της δήλωσης τόπου προτίμησης, ενημερώνεται αμέσως το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο.

 

10. Έκτακτες μεταθέσεις υλοποιούνται οποτεδήποτε εφόσον η μοριοδότηση του οπλίτη υπερβαίνει τον αριθμό μορίων, που καθορίστηκε για τις τακτικές μεταθέσεις της Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατεύσιμων Οπλιτών κατάταξής του ή της προηγούμενης, στην περίπτωση που οι λόγοι που προκάλεσαν τη μεταβολή της μοριοδότησης, προκύπτουν πριν τη συμπλήρωση πεντάμηνης υπηρεσίας στη Μονάδα. Έκτακτη μετάθεση μπορεί να διενεργείται και σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο προσμετράται αρνητικά στη διαδικασία μοριοδότησης.

 

11. Τα Γενικά Επιτελεία με την έκδοση των τακτικών μεταθέσεων κοινοποιούν τον αριθμό των μορίων 50 οπλιτών που συγκέντρωσαν τα λιγότερα μόρια και μετατέθηκαν, τη Μονάδα που ήταν τοποθετημένοι, τη Μονάδα που μετατέθηκαν, τους τόπους προτίμησής τους και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν ανά κριτήριο, χωρίς να αναφέρονται άλλα προσωπικά στοιχεία.

 

Η ενημέρωση αυτή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστοτόπων των Γενικών Επιτελείων.

 

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 75 του νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/Α/2005), καθώς και οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 11/2014 (ΦΕΚ 17/Α/2014) δεν θίγονται. Τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις για κατηγορίες των περιπτώσεων της παραγράφου 2)β του παρόντος κατισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.