Νόμος 4361/16 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

A. 1. Κυρώνεται και οι διατάξεις της αποκτούν ισχύ νόμου η παρατιθέμενη, υπό στοιχείο Β', Συμφωνία.

 

2. Δεν επισπεύδονται και αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας ή το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου με την επωνυμία NBEE ανώνυμη εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της κατασχέσεως απαιτήσεων της εταιρίας εις χείρας τρίτων, εφόσον η κινητή και η ακίνητη αυτή περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της εταιρίας, επηρεάζει την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των πολεμικών πλοίων ΤΠΚ υπ' αριθμούς 6 και 7 του Πολεμικού Ναυτικού, είτε την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ή άλλων απαιτήσεων εργαζομένων της εταιρίας, καθώς επίσης και των καταβολών του πολεμικού ναυτικού για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν επιβληθεί σε βάρος της ΝΒΕΕ ανώνυμη εταιρεία έως την 27-07-2016, αίρονται αυτοδικαίως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ 148/Α/2016).

 

3. Η σχετική Κύρια Σύμβαση 001/00 (συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων αυτής 1-12) παραμένει σε ισχύ, για τη ρύθμιση των θεμάτων, τα οποία δεν διέπονται από την κυρούμενη δια του παρόντος νόμου συμφωνία.

 

4. Η ΝΒΕΕ ανώνυμη εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα παραχωρηθέντα για άλλες εργασίες της υπό τον όρο ότι δεν παρακωλύεται η σκοπούμενη εδώ κατασκευή και με τη σύμφωνη γνώμη του Πολεμικού Ναυτικού.

 

5. Η κυρούμενη συμφωνία δεν συνιστά ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση και τις τροποποιήσεις της, η δε προθεσμία παραγραφής για την άσκησή τους παρατείνεται για χρόνο ίσο με τη διάρκεια ισχύος της κυρούμενης συμφωνίας.

 

6. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Επιπλέον ποσό, μέχρι 31,070 εκατομμύρια ευρώ, διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 και 7. Το εναπομείναν ποσό της κυρωθείσας τριμερούς συμφωνίας θα διατεθεί προς αυτόν το σκοπό. Τα ποσά που τελικά θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις θα καταλογισθούν στα ΝΒΕΕ με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον, η καταβολή, από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται για χρονικό διάστημα 12 μηνών, από την 01-07-2018, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης, μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ, παρατείνεται μέχρι τις 30-06-2019. Οι πληρωμές μισθοδοσίας του προγράμματος (αποζημίωση εργαζομένων, ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις) που τυχόν θα βαρύνουν το ΠΔΕ σε εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων πραγματοποιούνται με μεταφορά των ποσών σε εμπορικούς λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού που έχουν ήδη συσταθεί για το σκοπό αυτόν.

 

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως τις 30-06-2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018).

 

8. Επιπλέον ποσό μέχρι 5,925 εκ. ευρώ διατίθεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 και 7. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν τη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ No 6 και 7, αλλά και για την πληρωμή της μισθοδοσίας και των λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως έχει καθοριστεί σε τριμερή συμφωνία θα καταλογιστούν στα NBEE Α.Ε. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την 01-07-2019, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 30-09-2019. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται έως την 30-09-2019. Η υλοποίηση των πιστώσεων, που εγκρίθηκαν με το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018), παρατείνεται έως τον Σεπτέμβριο 2019.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

9. Επιπλέον ποσό μέχρι 7.650.000 € διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 και 7.

 

Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν υλικά και υπηρεσίες για την ολοκλήρωση ναυπήγησης των ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 και 7 και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αλλά και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στα NBEE ΑΕ. Επιπλέον, η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό, των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την 1η Οκτωβρίου 2019, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών / συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της NBEE Α.Ε., παρατείνεται μέχρι την 31-03-2020. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν παραιτείται από οποιοδήποτε συμβατικό ή νομικό δικαίωμα που απορρέει από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η ισχύς της οποίας παρατείνεται μέχρι την 31-03-2020.

 

Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018) και το άρθρο 23 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Μάρτιο 2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 216 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

10. Επιπλέον ποσό μέχρι 3.375.000 € διατίθεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ομαλή εξέλιξη ναυπήγησης των Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ' αριθμόν 6 και 7.

 

Λόγω επιτακτικών επιχειρησιακών αναγκών, το ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 θα παραδοθεί από την ανάδοχο εταιρεία στο Πολεμικό Ναυτικό έως την 01-06-2020, με το σύνολο των υλικών/συσκευών/συστημάτων του και θα παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό στην κατάσταση που θα είναι την ημέρα της παράδοσης.

 

Σε περίπτωση μη παράδοσης του ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6 από την ανάδοχο εταιρεία μέχρι την ως άνω προθεσμία, το Πολεμικό Ναυτικό θα παραλάβει άμεσα το ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6, στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος με την τριμερή συμφωνία συντονισμού του έργου ολοκλήρωσης της ναυπήγησης των πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό. Σε κάθε περίπτωση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής του ΤΠΚ υπ' αριθμόν 6, έστω και μόνο από το ΠΝ, προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες. Για το ΤΠΚ υπ' αριθμόν 7, θα συνεχιστεί το ναυπηγικό έργο, ώστε να αποδοθεί το συντομότερο στο Πολεμικό Ναυτικό για πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση. Τα ποσά που θα διατεθούν από τις ανωτέρω χρηματοδοτήσεις και αφορούν στη συμβασιοποίηση προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών-παροχής υπηρεσιών, που εκκρεμούν και αφορούν σε υλικά και υπηρεσίες για τη συνέχιση ναυπήγησης των ανωτέρω Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων και στην πληρωμή της μισθοδοσίας, των λογαριασμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των υπηρεσιών μετακίνησης προσωπικού, θα καταλογιστούν στη ΝΒΕΕ Α.Ε.. Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των μηνιαίων αμοιβών των εργαζομένων παρατείνεται εκ νέου για χρονικό διάστημα 3 μηνών από την 01-04-2020, όσο και το χρονικό διάστημα παράτασης του προγράμματος ναυπήγησης. Η ισχύς των υπογραφεισών/συναφθεισών ατομικών δηλώσεων αποδοχής ενασχόλησης μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού και των εργαζομένων της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείνεται έως την 30-06-2020. Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται παντός νομίμου ή συμβατικού δικαιώματός του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση 001Β/2000, είτε από την κυρωθείσα τριμερή συμφωνία, η οποία παρατείνεται έως την 30-06-2020. Επί των εγκριθεισών με το άρθρο 62 του νόμου [Ν] 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/2018), το άρθρο 23 του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019) και το άρθρο 216 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) πιστώσεων, χορηγείται παράταση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων δαπανών έως και τον Ιούνιο 2020.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με το άρθρο 67 του νόμου 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.