Νόμος 4361/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η απόδειξη των κριτηρίων των παραγράφων 2)β και 12 του άρθρου 3 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 γίνεται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών της Φ.411/115/287956/Σ.3473/2016 (ΦΕΚ 2125/Β/2016) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τους ενδιαφερομένους, εφόσον δεν καταστεί εφικτή η συλλογή των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω πληροφορικής διασύνδεσης των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

2. Είναι δυνατή η ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων της παραγράφου 2)β του άρθρου 3, μέσω των επίσημων ιστοσελίδων (εφαρμογή web) των Γενικών Επιτελείων, για όσους επιθυμούν να τα δηλώσουν πριν την κατάταξή τους.

 

3. Τα κριτήρια του άρθρου 3 ισχύουν και για τοποθετήσεις και μεταθέσεις σε θέσεις εκτός Ελλάδας.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

α. Εξειδικεύονται τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ο αριθμός των μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και η διαδικασία συλλογής και εξέτασης των στοιχείων - δικαιολογητικών.

 

β. Καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης, για την υποχρέωση συμπλήρωσης της δήλωσης τόπου προτίμησης, η διαδικασία συμπλήρωσης, επεξεργασίας και οριστικοποίησής της, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας.

 

γ. Μπορεί να ανασταλεί η εφαρμογή των κριτηρίων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων, καθώς και μέρος ή το σύνολο των εξαιρέσεων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης, εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας και του δημοκρατικού πολιτεύματος.

 

δ. Ρυθμίζεται η οργάνωση, η συγκρότηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξέτασης Κατ' Εξαίρεση Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 20 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.