Νόμος 4368/16 - Άρθρο 75

Άρθρο 75


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση Β' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός νόμος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των 84 μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης Β', δύναται, κατ' εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, ως εμπειρίας νοούμενης της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου ή της προς πλήρωση θέσης μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.}

 

2. Τα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.