Νόμος 3868/10 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε θέση Διευθυντή ιατρού Εθνικού Συστήματος Υγείας με πενταετή θητεία, οι οποίοι δεν έχουν μονιμοποιηθεί, κρίνονται στο τέλος της πενταετίας για μονιμοποίηση ατομικά από το Συμβούλιο του άρθρου 4 του παρόντος νόμου για την εξέλιξη των υπηρετούντων ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του νόμου 2519/1997 και εφόσον η κρίση τους είναι θετική μονιμοποιούνται. Αν η κρίση δεν είναι θετική, οι θέσεις κενώνονται και προκηρύσσονται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3754/2009.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι οδοντίατροι Επιμελητές Γ', που υπηρετούν στο Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και όσοι διορίζονται ως οδοντίατροι Επιμελητές Γ', μετά από προκήρυξη της θέσης με σχετικές διατάξεις, πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 3754/2009, εξελίσσονται στο βαθμό Επιμελητή Β' μετά τη συμπλήρωση 6 ετών στο βαθμό του Επιμελητή Γ'. Ο μηνιαίος βασικός μισθός τους είναι ο μισθός του ειδικευομένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009).}

 

3. Από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι επιλέχθηκαν ως εισηγητές για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Προσλήψεων - Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις της περίπτωσης θα του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009), διατηρούν την ιδιότητα τους αυτή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγκεκριμένης κρίσης, ανεξάρτητα από την εξέλιξη τους σε ανώτερο βαθμό.

 

4. Οι ιατροί που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπηρετούν ως επικουρικοί σε νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και του Νομού Θεσσαλονίκης, μπορούν, με αίτηση τους, να αποσπώνται μέχρι 3 μήνες σε άγονες και νησιωτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1. Για όσο διάστημα υπηρετούν στις περιοχές αυτές, χορηγείται αύξηση 10% στο βασικό μισθό των ιατρών, ο δε χρόνος αυτός προσμετράται στο διπλάσιο κατά την εξέλιξη του. Όσες συμβάσεις επικουρικών ιατρών λήγουν μετά τη δημοσίευση του παρόντος, δύναται να παραταθούν έως και 3 μήνες.

 

5. Για την πρώτη εφαρμογή του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης του άρθρου 7 του παρόντος ο χρόνος δημοσίευσης της προκήρυξης, που προβλέπεται στο εδάφιο β)i της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3812/2009, δεν είναι δεσμευτικός.

 

[Στον πρώτο Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων των κλάδων ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Εργοθεραπευτών, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, ΔΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Επιμελητών Ασθενών, ΔΕ Παρασκευαστών, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Χειριστών - Εμφανιστών, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων και ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων εντάσσονται αυτοδικαίως όσοι είχαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 459/ΑΣΕΠ/2009). Αν έχουν μεταβληθεί τα προσόντα ή και οι ιδιότητες τους, βάσει των οποίων κατετάγησαν στους πίνακες της Προκήρυξης 7Κ/2009, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.

 

Τυχόν εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης βάσει του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

6. Στις οργανικές θέσεις Διευθυντών που είχαν προκηρυχθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 3754/2009 και για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πλήρωσης τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι ιατροί που επιλέγονται καταλαμβάνουν θέση Συντονιστή Διευθυντή του άρθρου 4Ζ.

 

7. Πράξεις αξιολόγησης προς εξέλιξη ιατρών που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του άρθρου 4 περίπτωση θ)γ' του νόμου [Ν] 3754/2009 από ιατρικούς τομείς νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι οποίοι δεν έχουν προβλεφθεί στον οργανισμό τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2889/2001, όπως ισχύει, θεωρούνται νόμιμες.

 

8. Για την επιλογή σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Αυτοτελών Γραφείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων των εργαζομένων - μελών των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 159 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010), διεξάγονται εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.