Νόμος 4369/16 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος, περιλαμβάνεται και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Ως αξιολογητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των οικείων οργανικών μονάδων και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού για τους υπαλλήλους και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού για τους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων.

 

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 29 του παρόντος περιλαμβάνονται και οι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, πλην των περιπτώσεων α' και β' του άρθρου 16 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013). Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως τροποποιείται δια του παρόντος νόμου, με τους εξής συντελεστές βαρύτητας ανά ομάδα κριτηρίων: 35% για την ομάδα κριτηρίων (α), 20% για την ομάδα κριτηρίων (β), 20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και 25% για την ομάδα κριτηρίων (δ). Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 (μεταβατικές διατάξεις) του παρόντος.

 

Αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την επιλογή των προϊσταμένων είναι το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως αυτό τροποποιείται δια του παρόντος νόμου. Όπου στις διατάξεις περί Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένου αναφέρεται προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης νοείται ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διοίκησης. Εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Ακολούθως, εκδίδεται προκήρυξη των προς πλήρωση θέσεων, η οποία κοινοποιείται στο προσωπικό με κάθε πρόσφορο τρόπο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, οι οποίοι υπηρετούν με μετάταξη ή απόσπαση, έχουν βαθμό Α' και είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης ή διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 παράγραφος 7 περιπτώσεις δ' και ε' του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε δομημένη συνέντευξη, όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα νόμο. Εν συνεχεία καταρτίζεται τελικός πίνακας κατάταξης, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων. Η τοποθέτηση στις προς πλήρωση θέσεις γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Η θητεία των υπηρετούντων προϊσταμένων λήγει αυτοδίκαια με την τοποθέτηση των νέων προϊσταμένων.

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του νόμου 4109/2013 παύουν να ισχύουν. Οι λοιπές ειδικές διατάξεις του νόμου 4109/2013 εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν τροποποιηθεί.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.