Νόμος 4378/16 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 48 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όσον αφορά στα ενδοομιλικά μερίσματα από άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται για διανομές κερδών στον βαθμό που τα εν λόγω κέρδη δεν εκπίπτουν από τη θυγατρική, και δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που τα κέρδη αυτά εκπίπτουν από τη θυγατρική.}

 

2. Στο άρθρο 72 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 40 που έχει ως εξής:

 

{40. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48 και της παραγράφου 1 του άρθρου 63 δεν παρέχονται σε ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που παρακωλύει το αντικείμενο ή τον σκοπό του παρόντος, δεν είναι γνήσιες ως προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες. Μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.

 

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.}

 

3. Στο Παράρτημα Α1 του νόμου 2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998) οι περιπτώσεις κ)α' και κ)γ' αντικαθίστανται ως εξής:

 

{κ)α) οι εταιρείες του πολωνικού δικαίου που αποκαλούνται: spotka akcyjna, spolka z ograniczona odpowiedzial-noscia, spolka komandytowo-akcyjna,

 

κ)γ) οι εταιρείες του ρουμανικού δικαίου που αποκαλούνται: societati in pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societati cu raspundere limitata, societati in nume colectiv, societati in comandita simpla.}

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2016 και μετά, καθώς και για πληρωμές που πραγματοποιούνται από την 01-01-2016 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.