Νόμος 4172/13 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

 

2. Οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 01-01-2014 και μετά.

 

3. Οι διατάξεις των άρθρων 24, 25, 28 ισχύουν για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 01-01-2014 και εξής.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 26 ισχύουν για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2014 και μετά. Για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί στα φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 ισχύουν από την έναρξη ισχύος του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/2012).

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 11 του άρθρου 41 ισχύουν για υπεραξία από μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που θα πραγματοποιηθούν από την 01-01-2014 και μετά.

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 42 ισχύουν για υπεραξία από μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, παραγώγων και ολόκληρης επιχείρησης που θα πραγματοποιηθούν από την 01-01-2014 και μετά.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 ισχύουν από την 29-02-2012.

 

9. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 49 τίθεται σε ισχύ από την 01-01-2017. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA):

 

το 60% από την 01-01-2014,
το 50% από την 01-01-2015,
το 40% από την 01-01-2016.

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 τίθενται σε ισχύ από την 01-01-2016. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 € το χρόνο.

 

γ. Οι διατάξεις του άρθρου 49 δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, μόνο κατά το μέρος που αφορά στην εκτέλεση δημοσίου έργου ή την παροχή δημόσιας υπηρεσίας μέσω σύμβασης παραχώρησης, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007, η οποία έχει κυρωθεί με νόμο, ή μέσω σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κατά τις διατάξεις του νόμου 3389/2005, οι οποίες συνάπτονται μέχρι και τις 31-12-2014.

 

10. (πρώην 9) Οι διατάξεις των άρθρων 52 έως και 56 ισχύουν για μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται από την 01-01-2014 και μετά.

 

11. (πρώην 10) Οι διατάξεις των άρθρων 61 έως και 64 ισχύουν για πληρωμές των οποίων η διαδικασία αρχίζει από την 01-01-2014 και μετά.

 

12. (πρώην 11) Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτά σχηματίστηκαν μέχρι και την 31-12-2013, και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών κατ' εφαρμογή διατάξεων του νόμου 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή εγκυκλίων ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους - μέχρι την 31-12-2013, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Από την 01-01-2014 και εξής, τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά του πρώτου εδαφίου συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με δηλωθείσες φορολογικές ζημίες της επιχείρησης από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία 5 έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους, εκτός αν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου ως συμψηφισμός νοείται το αλγεβρικό άθροισμα και το οποίο αυξομειώνει το φορολογικό αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) της επιχείρησης. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού. Η καταβολή του φόρου της παραγράφου αυτής γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από τη γενική συνέλευση των μετόχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

13. (πρώην 12) Για ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31-12-2014 και μετά δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού, πλην των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

14. (πρώην 13) Οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των συνδεομένων φυσικών προσώπων μόνο σε σχέση με το εισόδημα που απορρέει από τις επιχειρήσεις αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 

15. (πρώην 14) Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα δεν εφαρμόζονται για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο [Ν] 27/1975 και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2687/1953.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 79 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013).

 

16. (πρώην 15) Συσσωρευθέντα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε καταβαλλόμενα έως 31-12-2013 ασφάλιστρα του εργαζομένου εξαιρούνται από την οριζόμενη στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 φορολόγηση.

 

17. (πρώην 16) Οι διατάξεις του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) που διέπουν τη φορολογία των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των θυγατρικών τους δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 

18. (πρώην 17) Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002), που διέπουν τη φορολογία των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) αντίστοιχα, δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 73 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013).

 

18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), μέχρι τον χρόνο λήξης αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

19. Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4172/2013 καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1905/1990 (ΦΕΚ 147/Α/1990).

 

20. Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4172/2013 παύουν να ισχύουν η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) και η παράγραφος 8 του άρθρου 26 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000).

 

21. Για τις παροχές σε είδος, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του Κώδικα, η παράγραφος 1 του άρθρου 60 τίθεται σε ισχύ από την 01-01-2015.

 

22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 67 τίθεται σε ισχύ από την 01-01-2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου.

 

23. Οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί από την 01-01-2006 και μετά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

24. Κατά τον υπολογισμό του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της μείωσης του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 16, ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις σε ποσοστό 10% του φορολογητέου εισοδήματός του. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζονται δεν απαιτείται να υπερβαίνει το ποσό των 10.500 €. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 € και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων, ο τρόπος επιμερισμού των δαπανών μεταξύ των συζύγων, οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αποκλειστικά για το φορολογικό έτος 2014.

 

25. Από την έναρξη ισχύος του νόμου 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου.

 

26. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αφορά δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31-12-1994, η υπεραξία θεωρείται μηδενική.

 

Ειδικά στην περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο σχετικός χρόνος συμπληρώθηκε πριν από την 31-12-1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 01-01-1995.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 26 προστέθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

27. Στην περίπτωση ακινήτου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 41 και έχει αποκτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, από 01-01-1995 έως και την 31-12-2002, ο συντελεστής απομείωσης της παραγράφου 5 πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 27 προστέθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

28. Για την περίοδο μέχρι την 01-01-2015 η υπεραξία που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 28 προστέθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

29. Ειδικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου που καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2014, παρατείνεται μέχρι τις 30-04-2014.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 29 προστέθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της παραγράφου 5 του άρθρου 29 και της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Κώδικα εφαρμόζονται και για το νησί της Κεφαλλονιάς για εισοδήματα που αποκτώνται ή κέρδη που προκύπτουν από την 01-01-2014 μέχρι και την 31-12-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 30 προστέθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

31. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2013 έως 31-12-2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου 2238/1994 και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 31 προστέθηκε με την παράγραφο Δ1.22 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 01-01-2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων. Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης και λήξης είτε να προβούν σε αποτίμηση των εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων τους της 01-01-2014 με οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής λήξης της 31-12-2014 με τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 32 προστέθηκε με το άρθρο 89 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

33. α. Η ισχύς του άρθρου 41 αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2022.

 

β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 01-01-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 33 προστέθηκε με το άρθρο 90 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), με το άρθρο 57 του νόμου 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/2017), με το άρθρο 101 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018), με το άρθρο 28 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 

34. Ειδικά, κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 69 περιορίζεται στο μισό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 34 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 34 καταργήθηκε με την παράγραφο 11 της υποπαραγράφου Δ.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

35. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 35 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4330/2015 (ΦΕΚ 59/Α/2015) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 

35Α. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 και την παράγραφο 1 του άρθρου 16. Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 35Α προστέθηκε με το άρθρο 100 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 114 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018).

 

36. Το ποσοστό 100% της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 01-01-2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 01-01-2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε 55% και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 01-01-2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 75%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 36 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 της υποπαραγράφου Δ.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

37. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του νόμου 4172/2013 παρατείνεται έως την 31-08-2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 37 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου της από 18-07-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/Α/2015).

 

38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 01-01-2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 01-01-2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 38 προστέθηκε με την παράγραφο 11 της υποπαραγράφου Δ.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 01-01-2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21-08-2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 39 προστέθηκε με την παράγραφο 11 της υποπαραγράφου Δ.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

40. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48 και της παραγράφου 1 του άρθρου 63 δεν παρέχονται σε ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που παρακωλύει το αντικείμενο ή τον σκοπό του παρόντος, δεν είναι γνήσιες ως προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες. Μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.

 

Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 40 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α/2016).

 

41. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 01-01-2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2017 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 41 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017).

 

42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 42 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/2020).

 

43. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 60 ισχύουν για τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί από τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 4375/2016, ήτοι από το 2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 43 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α/2020).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.