Νόμος 4384/16 - Άρθρο 59

Άρθρο 59


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1474/1984 (ΦΕΚ 128/Α/1984), μετά την περίπτωση θ' προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:

 

{ι) Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μπορεί είτε αυτοτελώς είτε συνάπτοντας προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να παρέχει τη συνδρομή και υπηρεσίες του σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες και μέλη του, για την επίλυση ζητημάτων του αντικειμένου του και προώθηση του σκοπού του, μέσω μελετών, γνωμοδοτήσεων και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και να παρέχει τη συνδρομή του σε εκπαιδευτικούς φορείς για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης, μεταπτυχιακών προγραμμάτων και λοιπών προγραμμάτων, έναντι αμοιβής, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Επιπλέον μπορεί να υλοποιεί και να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς.

 

Τα προκύπτοντα έσοδα κατατίθενται σε διακεκριμένο κωδικό εσόδων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των νομοθετημένων σκοπών του, όπως αυτοί καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για την αποτελεσματικότερη παροχή των ως άνω υπηρεσιών του, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μπορεί να συστήνει αμειβόμενες επιτροπές.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1474/1984, μετά την περίπτωση η' προστίθενται νέες περιπτώσεις θ' και ι' ως εξής:

 

{θ) Έσοδα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης προς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες και μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

 

ι) Έσοδα από την υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς.}

 

3. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Για τους ελέγχους της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008) οι οποίοι διενεργούνται εκτός ωραρίου και κατά τις εξαιρέσιμες Κυριακές και αργίες στα σημεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισμού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνειακό καθεστώς, στα σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγχοι - επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενδοκοινοτικής διακίνησης, μετά από αίτηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και εισπράττονται ανταποδοτικά τέλη καθορίζεται αποζημίωση για τους ελεγκτές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.