Νόμος 4384/16

Ν4384/2016: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4384/2016: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 78/Α/2016), 26-04-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αγροτικοί συνεταιρισμοί - Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Ορισμός - Σκοπός - Νομική μορφή

Άρθρο 2: Γυναικείοι συνεταιρισμοί

Άρθρο 3: Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυμία

 

Κεφάλαιο Β: Σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Άρθρο 4: Όροι σύστασης - Καταχώριση καταστατικού

Άρθρο 5: Τύπος - Περιεχόμενο καταστατικού

 

Κεφάλαιο Γ: Μέλη Αγροτικού Συνεταιρισμού - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

 

Άρθρο 6: Μέλος Αγροτικού Συνεταιρισμού

Άρθρο 7: Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους Αγροτικού Συνεταιρισμού

Άρθρο 8: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους

 

Κεφάλαιο Δ: Συνεταιριστικές μερίδες - Ευθύνη μέλους Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Άρθρο 9: Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική μερίδα

Άρθρο 10: Ευθύνη και υποχρεώσεις του μέλους προς τρίτους

 

Κεφάλαιο Ε: Διοίκηση Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Άρθρο 11: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 12: Γενική συνέλευση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση

Άρθρο 13: Απαρτία γενικής συνέλευσης

Άρθρο 14: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Άρθρο 15: Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης

Άρθρο 16: Διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο

Άρθρο 17: Αρχαιρεσίες

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Εποπτεία - Έλεγχος Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Άρθρο 18: Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισμού

Άρθρο 19: Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων

Άρθρο 20: Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισμών στο μητρώο

Άρθρο 21: Έλεγχος

 

Κεφάλαιο Ζ: Οικονομική διαχείριση Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Άρθρο 22: Διαχειριστική χρήση

Άρθρο 23: Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα Κέρδη - Τηρούμενα βιβλία

 

Κεφάλαιο Η: Συγχώνευση - πτώχευση - λύση - εκκαθάριση Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Άρθρο 24: Συγχώνευση

Άρθρο 25: Πτώχευση

Άρθρο 26: Λύση Αγροτικού Συνεταιρισμού

Άρθρο 27: Εκκαθάριση Αγροτικού Συνεταιρισμού

 

Κεφάλαιο Θ: Ποινικές διατάξεις

 

Άρθρο 28: Ποινικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ι: Σχέσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και κράτους

 

Άρθρο 29: Οικονομικές ενισχύσεις - φορολογικές απαλλαγές - κίνητρα

Άρθρο 30: Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Άλλοι συλλογικοί φορείς

 

Άρθρο 31: Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί

Άρθρο 32: Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών

Άρθρο 33: Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις

Άρθρο 34: Διεπαγγελματικές οργανώσεις

Άρθρο 35: Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας

Άρθρο 36: Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων

Άρθρο 37: Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών

Άρθρο 38: Ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

Άρθρο 39: Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 40: Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων

Άρθρο 41: Ίδρυση Οργανισμού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών (ΟΔΙΑΓΕ)

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Ειδικές και Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 42: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 43: Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Άρθρο 44: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012), [Ν] 396/1976 (ΦΕΚ 198/Α/1976), [Ν] 1565/1985 (ΦΕΚ 164/Α/1985), 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012), 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) και του προεδρικού διατάγματος 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α/2014)

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 46: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014)

Άρθρο 47: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013)

Άρθρο 48: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/2012)

Άρθρο 49: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 50: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4354/2015

Άρθρο 55: Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/2010)

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 26-04-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.