Νόμος 4389/16 - Άρθρο 139

Άρθρο 139: Μεθοδολογία προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζεται η μεθοδολογία προσδιορισμού, καθώς και η εξ αυτής προκύπτουσα κατώτατη τιμή προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και αναθεωρείται κατά το μήνα Ιούνιο εκάστου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού της προηγούμενης χρήσης και το αναθεωρημένο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 101 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

2. Η μεθοδολογία προσδιορισμού της κατώτατης τιμής βασίζεται στα μεταβλητά κόστη των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και καθορίζει την αναλογία του μίγματος λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής.

 

3. Το μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού αποτελείται από τα κάτωθι στοιχεία κόστους:

 

(α) Μεταβλητά κόστη των ορυχείων της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

 

(β) Κόστος αγοράς καυσίμων από τρίτους, με βάση τη μοναδιαία τιμή καυσίμου στη σχετική σύμβαση αγοραπωλησίας.

 

(γ) Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, κατά την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ5/Β/3982(3)/2012 (ΦΕΚ 342/Β/2012) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως ισχύει που επιβαρύνουν τη λιγνιτική παραγωγή, ως αυτό εκφράζεται σε ποσό ευρώ (€) ανά MWh.

 

(δ) Ειδικό Κόστος Εκκίνησης.

 

(ε) Μεταβλητά κόστη λειτουργίας και συντήρησης.

 

(στ) Κόστη αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

4. Τα ανωτέρω κόστη, θεωρούνται μεταβλητά μόνον εφόσον εξαρτώνται από τον όγκο παραγωγής (MWh s) των λιγνιτικών μονάδων.

 

5. Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται ετησίως βάσει του αντίστοιχου δωδεκάμηνου συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (European Energy Exchange - EEX), ως ισχύει κατά το μήνα Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους από το έτος εφαρμογής της αντίστοιχης κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.