Νόμος 4472/17 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Τα ετήσια ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, μέχρι και το έτος 2019 καθορίζονται ως εξής:

 

(α)α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%), με σκοπό το μερίδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να αντιστοιχεί σε 87,24%.

 

(β)β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%), με σκοπό το μερίδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να αντιστοιχεί σε 75,24%.

 

(γ)γ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να αντιστοιχεί σε 62,24%.

 

(δ)δ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού να αντιστοιχεί σε 49,24%.

 

β. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ' έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους:

 

(α)α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%).

 

(β)β) Για το έτος 2017: Δεκαέξι ποσοστιαίες μονάδες (16%). Η φυσική παράδοση τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων (4%) εκ της ποσότητας του έτους 2017 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

(γ)γ) Για το έτος 2018: Δεκαεννέα ποσοστιαίες μονάδες (19%). Η φυσική παράδοση έξι ποσοστιαίων μονάδων (6%) εκ της ποσότητας του έτους 2018 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

(δ)δ) Για το έτος 2019: Είκοσι δύο ποσοστιαίες μονάδες (22%). Η φυσική παράδοση εννέα ποσοστιαίων μονάδων (9%) εκ της ποσότητας του έτους 2019 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 η φράση του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς, αντικαθίσταται από τη φράση του πρώτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς.

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 135 του νόμου 4389/2016 η φράση, του τρίτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς, αντικαθίσταται από τη φράση του πρώτου εξαμήνου από την παρέλευση του εξαμήνου αναφοράς.

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του νόμου 4389/2016 μετά τις λέξεις Περιβάλλοντος και Ενέργειας, απαλείφονται οι λέξεις κοινή υπουργική απόφαση.

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 139 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, και αναθεωρείται κατά το μήνα Ιούνιο εκάστου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού της προηγούμενης χρήσης και το αναθεωρημένο κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 5.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.