Νόμος 4389/16 - Άρθρο 140

Άρθρο 140: Οργάνωση και διεξαγωγή των δημοπρασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση είναι ο Λειτουργός της Αγοράς. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών του ο Λειτουργός της Αγοράς εισπράττει τέλη.

 

Το ύψος των τελών καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για το σκοπό αυτόν ο Λειτουργός της Αγοράς υποχρεούται να τηρεί τους αναγκαίους διακριτούς λογαριασμούς.

 

2. Η οργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω δημοπρασιών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος καταρτίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και υποβάλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) και αφού προβεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, εκδίδει με απόφασή της τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κώδικας τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας είτε κατόπιν αιτήματος του Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου.

 

3. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) Η θέσπιση Μητρώου Επιλέξιμων Προμηθευτών στις Δημοπρασίες Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και η διαδικασία εγγραφής των Επιλέξιμων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας σε αυτό.

 

β) Ο τύπος και η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, καθώς και ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών και η οργάνωση και λειτουργία δευτερογενούς αγοράς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μέσω του ΗΕΠ η φυσική παράδοση των προϊόντων στην εγχώρια κατανάλωση και στις εξαγωγές.

 

γ) Η διαδικασία έκδοσης και το βασικό περιεχόμενο του τεύχους των τεχνικών χαρακτηριστικών των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, ως προβλέπονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 138.

 

δ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επιλέξιμων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Λειτουργού της Αγοράς και της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε σχέση με τις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την ομαλή λειτουργία τους.

 

ε) Τυχόν εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Λειτουργού της Αγοράς, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και στις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

στ) Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς και των Διαχειριστών του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) και λοιπών φορέων, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις ανταλλαγής δεδομένων.

 

ζ) Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προς επίτευξη των προβλεπόμενων στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 136.

 

η) Η διαδικασία για τη χρονική δήλωση χρήσης των ποσοτήτων ενέργειας των ανωτέρω προθεσμιακών προϊόντων.

 

θ) Οι κανόνες και οι διαδικασίες κάλυψης, εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών, καθώς και θέματα προκαταβολών, ρητρών, προπληρωμών και εξόφλησης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αδυναμίας επίλυσης του ΗΕΠ.

 

ι) Αντιμετώπιση περιπτώσεων πραγματικής αδυναμίας εξασφάλισης της παράδοσης των ανωτέρω ποσοτήτων ενέργειας μέσω του ΗΕΠ σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στην πρότυπη Γενική Συμφωνία Παράδοσης Παραλαβής ηλεκτρικής ενέργειας (General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity) του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εμπόρων Ενέργειας (European Federation of Energy Traders).

 

ι)α) Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών για τη λειτουργία των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση και για τον διακανονισμό των συναλλαγών.

 

ι)β) Οι διαδικασίες έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των τελών για την ανάκτηση από τον Λειτουργό της Αγοράς του κόστους των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση.

 

ι)γ) Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Επιλέξιμων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, των Δικαιούχων Χρήσης και της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού με τον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ι)δ) Οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Λειτουργού της Αγοράς σε σχέση με τη διενέργεια των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση.

 

ι)ε) Ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση και τη συμμετοχή σε αυτές.

 

ι)στ) Ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων των Δικαιούχων Προμηθευτών και της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

ι)ζ) Τα στοιχεία και η διαδικασία υποβολής τους στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από το Λειτουργό της Αγοράς, για την κατάρτιση της Έκθεσης Επιπτώσεων του άρθρου 141.

 

ι)η) Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ι)θ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ του άρθρου 401 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.