Νόμος 4389/16 - Άρθρο 201

Άρθρο 201: Μέθοδοι και διαδικασία αξιοποίησης - Έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εξαιρουμένων των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) μπορούν να μετέρχονται όλες τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου, κατά τρόπο επαγγελματικό, να διαχειρίζονται, να διατηρούν, να αυξάνουν την αξία και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να επιτυγχάνουν το σκοπό τους.

 

2. Προκειμένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακών τους στοιχείων, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εξαιρουμένων των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) δύναται να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί αυτών ή την εισφορά των τελευταίων σε ανώνυμες εταιρείες ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες και στη συνεπακόλουθη πώληση των σχετικών μετοχών σε τρίτους.

 

3. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εξαιρουμένων των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) δύναται επιπλέον να προβαίνουν στη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων, την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή αξιοποίησής τους, την ανάθεση της διαχείρισής τους, τη σύσταση επί αυτών οποιουδήποτε πραγματικού η προσωπικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων οριζόντιας ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης. Η Εταιρεία δύναται επιπλέον να προβαίνει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων, ανεξάρτητα από τον επιχειρηματικό ή μη χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 14 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003), και την έκδοση τίτλων ανταλλάξιμων με μετοχές, υπό την προϋπόθεση ότι η έκδοση αυτών των τίτλων δεν αυξάνει το δημόσιο χρέος, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat.

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή της συναφούς άμεσης θυγατρικής (εξαιρουμένων των Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), αποφασίζει τις πρόσφορες μεθόδους αξιοποίησης και τη διαδικασία για την επιλογή των αντισυμβαλλομένων προκειμένου να συναφθούν οι σχετικές συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική πρακτική αντιστοίχων συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο, τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε υπό αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος και τις ιδιαιτερότητες των υποψήφιων επενδυτών, καθώς και όλα τα άλλα ουσιώδη κατά την κρίση του στοιχεία, τα οποία θα οδηγήσουν στη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

 

5. Πριν από την αξιοποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της, πλην των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, απαιτείται να γίνει τελική αποτίμηση της αξίας του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των άμεσων θυγατρικών της, εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ, είναι δυνατόν, αντί της αποτίμησης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, να δοθεί αιτιολογημένη γνώμη (fairness opinion) πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρείας επενδύσεων για το δίκαιο και το εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφασίσει αναφορικά με τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων μπορεί να γίνει η επιλογή του πιστωτικού ιδρύματος ή της εταιρείας επενδύσεων που θα κληθεί να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού. Οι διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 4129/2013 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτονται με σκοπό την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της (εκτός των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ), εφόσον το τίμημα ή τα έσοδα από την αξιοποίηση υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 €, με την εξαίρεση των συμβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

6. Ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκηθεί συνολικά για συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων, εφόσον έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο αναλυτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ο τύπος της σύμβασης και η διαδικασία για την εύρεση των αντισυμβαλλομένων από την αρχή της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιλογή των υποψηφίων και την ανάθεση της σύμβασης στους αντισυμβαλλομένους. Στην περίπτωση αυτή, ο προσυμβατικός έλεγχος για σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης, η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των ανωτέρω συμβάσεων απαιτείται μόνο στο βαθμό που υπάρχει απόκλιση από τον τύπο της σύμβασης ή τη διαδικασία που έχει κοινοποιηθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

7. Όσον αφορά στη διάθεση μετοχών των εταιρειών που είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007), η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εκτός των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) μπορούν να αναθέσουν σε πιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα επενδύσεων την ανεύρεση αγοραστή για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με τις διαδικασίες του Εσωτερικού Κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

8. Όσον αφορά στις πωλήσεις κινητών αξιών, οι οποίες είναι εισηγμένες ή βρίσκονται στο στάδιο της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε Οργανωμένη Αγορά κατά την έννοια του νόμου [Ν] 3606/2007, η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της, εκτός των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, δύνανται επίσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, να αναθέσουν σε πιστωτικά ιδρύματα ή τράπεζες επενδύσεων την ανεύρεση αγοραστών μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), με ή χωρίς υποχρέωση του πιστωτικού ιδρύματος ή της τράπεζας επενδύσεων που θα αναλάβει την εν λόγω διαδικασία για αγορά του ποσοστού των κινητών αξιών που δεν θα καταστεί δυνατόν να διατεθεί σε τρίτους επενδυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

9. Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη του προοιμίου του παραρτήματος Ε του παρόντος νόμου μπορεί να αποδέχεται δημόσιες προσφορές κινητών αξιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3461/2006 (ΦΕΚ 106/Α/2006) για τις συμμετοχές που διαθέτει στις λοιπές θυγατρικές..

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, τον προσυμβατικό έλεγχο της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου υποκαθιστά, σε σχέση με όλες τις προβλέψεις της παραγράφου 5, η γνώμη του Συμβούλου ή Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή, σε περίπτωση κωλύματός του, από τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο, και παρίσταται στις σχετικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών του, εξαιρουμένων των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Ο Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καλείται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να παραστεί στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για θέμα της παραγράφου 8, 24 ώρες και για θέμα της παραγράφου 7 σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση αντίστοιχα.

 

Στην περίπτωση δε της παραγράφου 7, ταυτόχρονα με την κλήση του κοινοποιείται υποχρεωτικά το σχετικό πληροφοριακό δελτίο και η έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για θέμα της παραγράφου 8, η γνώμη του Συμβούλου θα διατυπώνεται προφορικά κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και θα καταχωρίζεται αυτολεξεί στα πρακτικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η γνώμη του Συμβούλου θα διατυπώνεται εγγράφως εντός προθεσμίας 10 ημερών.

 

11. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εκτός των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) δύναται, για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, να συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση, όπως ενδεικτικά, συμβάσεις δανείου, ανάθεσης έργου, αναδοχής κινητών αξιών, συμβάσεις μετόχων και συμβάσεις παροχής ή λήψης δικαιωμάτων προαίρεσης πώλησης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να συνομολογούν κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Οι συμβάσεις της παραγράφου αυτής συνάπτονται με διαφανείς διαδικασίες και όρους αγοράς και το κόστος που συνδέεται με τη σύναψή τους περιλαμβάνεται στο λειτουργικό κόστος της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, εκτός των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, και αφαιρείται από τα έσοδα που εισπράττονται από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων.

 

Οι εν λόγω συμβάσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε αύξηση του δημοσίου χρέους, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ της Εταιρείας ή των άμεσων και λοιπών θυγατρικών της, πλην των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 380 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.