Νόμος 4410/16 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις του νόμου 4308/2014


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/2014) η φράση του ιδιωτικού τομέα διαγράφεται.

 

β. H περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1123/1980 (ΦΕΚ 283/Α/1980).}

 

γ. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Οι φορείς του δημοσίου τομέα του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος είχαν την υποχρέωση εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1123/1980.}

 

δ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου καταργείται.

 

ε. Η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 4270/2014 οι οποίοι από άλλη διάταξη νόμου υποχρεώνονταν σε εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όταν δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2, εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 του άρθρου 3 και των διατάξεων που αφορούν την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.}

 

στ. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου οι λέξεις στα αποτελέσματα της περιόδου διαγράφονται.

 

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014 καταργείται.

 

3. Στο άρθρο 3 του νόμου 4308/2014 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Οι οντότητες που βάσει του παρόντος μπορεί να χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα αλλά από άλλο νόμο υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού χωρίς τήρηση διπλογραφικού συστήματος, δεν υποχρεούνται από τον παρόντα νόμο σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.}

 

4. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4308/2014 προστίθεται η φράση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η παράδοση.

 

β. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 μετά τις λέξεις Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής και πριν τη λέξη υπηρεσίας προστίθεται η λέξη αγαθών,.

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 4308/2014 η αναφορά (α) έως (στ) γίνεται (α) έως (ε).

 

6. α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου 4308/2014 καταργείται.

 

β. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 37 οι λέξεις τις παραγράφους 4, 6 και 7 αντικαθίστανται από τις λέξεις την παράγραφο 7.

 

γ. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 37 διαγράφονται οι λέξεις και οι μικρές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.