Νόμος 4414/16 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Υβριδικοί Σταθμοί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το καθεστώς στήριξης Υβριδικών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), η διαδικασία χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται το καθεστώς στήριξης και το πλαίσιο σύναψης Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης αδειοδοτημένων σταθμών της ανωτέρω κατηγορίας, μετά από ενδεχόμενη διασύνδεση του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).

 

2. Οι Υβριδικοί Σταθμοί που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μετά τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντάσσονται στο καθεστώς στήριξης Υβριδικών Σταθμών της παραγράφου 1 και οι κάτοχοί τους συνάπτουν, Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικού Σταθμού (ΣΕΥΣ) η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 1.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Για τους κατόχους Υβριδικών Σταθμών που συνάπτουν Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικού Σταθμού και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με ομοιόμορφη ποσοστιαία απομείωση των εσόδων από την παραγωγή ενέργειας και διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης για τους Υβριδικούς Σταθμούς.

 

5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής, αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οφείλει, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να τροποποιήσει την άδεια παραγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή. Η σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικού Σταθμού αναστέλλεται μέχρι την τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος εντός της παραπάνω προθεσμίας, παύει να ισχύει αυτοδικαίως η άδεια παραγωγής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαπιστωτική πράξη.

 

6. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης, από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς που εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, δεν καθορίζουν τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υβριδικού Σταθμού, η οποία εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τις τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, την τιμή με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του και την τιμή αποζημίωσης για την παροχή διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού.

 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας παραγωγής από Υβριδικούς Σταθμούς αξιολογούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, πλην του κριτηρίου της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου (μέρος του κριτηρίου δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΥΠΕΚΑ/ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011 (ΦΕΚ 2373/Β/2011)). Οι αιτούντες δεν υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην αίτησή τους πρόταση τιμολόγησης της διαθεσιμότητας της ισχύος των μονάδων ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες αυτές, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία απορροφά ο σταθμός από το Δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του. Εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος άρθρου καταλαμβάνονται και αξιολογούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.