Νόμος 4414/16 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-01-2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5.

 

2. Από την 01-01-2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης), για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν και η οποία απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Η Διαφορική Προσαύξηση εκφράζεται σε χρηματική αξία ανά μονάδα μέτρησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ενώ η εκκαθάριση, η τιμολόγηση και οι συναλλαγές που την διέπουν διακανονίζονται σε μηνιαία βάση.

 

3. Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) ως η διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της συγκεκριμένης τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, η μέθοδος υπολογισμού της οποίας ορίζεται στο άρθρο 6, από την Τιμή Αναφοράς που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΕΔΠ) του άρθρου 9 και η οποία ορίζεται ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ή ανά σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης αν αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7.

 

4. Η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών που αφορούν στη Διαφορική Προσαύξηση για το Μήνα Αναφοράς, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

 

Η διαδικασία αυτή διέπει τη χορήγηση της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης του άρθρου 9.

 

5. H Λειτουργική Ενίσχυση α. των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400 kW, ή β. των καινοτόμων, με απόφαση Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, εκδοθείσας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής, η οποία ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς και οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

 

Οι κάτοχοι σταθμών της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου με εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής μεγαλύτερη ή ίση των 100 kW έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης την ένταξη των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

 

Η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών σύμφωνα με τον ισχύοντα στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1, ή ανά έργο, αν αυτή η τιμή προκύπτει από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, και με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δύναται να εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής, της περίπτωσης α', μπορεί να μειώνονται, με παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση των κατηγοριών ή τεχνολογιών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, καθώς και να εισάγονται ειδικά όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Από την 01-01-2026 το όριο εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής της περίπτωσης μειώνεται από 400 σε 200 kW.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

6. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, καθορίζεται σε 20 έτη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης πλην των ηλιοθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης, για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε 25 έτη.

 

7. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης οι οποίοι λαμβάνουν Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται κατά το ποσό που υπολογίζεται με βάση ένα Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου.

 

Ο Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου εφαρμόζεται, κάθε φορά, επί του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει καταβληθεί στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Η ετήσια επιστροφή του κεφαλαίου στη βάση της οποίας απομειώνονται τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης υπολογίζεται από τον τύπο:

 

ΕΑΛΕ= ΣΑΚ x ΕΕ

 

όπου:

 

ΕΑΛΕ: Η Ετήσια Απομείωση Λειτουργικής Ενίσχυσης (€)

ΣΑΚ: Ο Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου (%)

ΕΕ: Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης (€).

 

Η διαδικασία απομείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παράγραφος 2. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

 

8. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που λαμβάνει Επενδυτική Ενίσχυση έχει την υποχρέωση δήλωσης στον αρμόδιο Λειτουργό της αγοράς, του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί πριν από τη θέση σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) του σταθμού.

 

Σε περίπτωση που ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της παρούσας βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να υποβληθεί πριν την επόμενη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης. Η μη δήλωση της Επενδυτικής Ενίσχυσης της παρούσας, ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η μη επικαιροποίηση τυχόν τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την επιβολή, κατά τη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης, απομείωσης εσόδων στη βάση της μεθόδου της παραγράφου 7, τρεις φορές μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας για το χρονικό διάστημα που το τμήμα αυτής της Επενδυτικής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν δηλώθηκε με ακρίβεια.

 

9. Η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης πραγματοποιείται με αναγωγή της Ετήσιας Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης σε μηνιαία βάση, στον αντίστοιχο κύκλο εκκαθάρισης των σχετικών συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ή λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, όπου αυτό προβλέπεται, και περιγράφεται στη σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης.

 

Ο Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου υπολογίζεται για κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της παραγράφου 7 και για κάθε Επενδυτική Ενίσχυση που έχει καταβληθεί στον κάτοχο του εν λόγω σταθμού, από τη σχέση:

 

Eqn685

 

όπου:

 

εΑΝΑΓ: Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται με το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Τιμής Αναφοράς της κάθε κατηγορίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

t: η εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από τη στιγμή καταβολής της εκάστοτε Επενδυτικής Ενίσχυσης.

 

10. Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης των παραγράφων 7, 8 και 9, είναι αυτή που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης. Το Επιτόκιο Αναγωγής για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις καθορίζεται σε 9%. Το Επιτόκιο Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καθορίζεται ως εξής:

 

α) σε 9% για κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με αύξοντα αριθμό 1-10, 12-14, 28,

 

β) σε 10% για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, με αύξοντα αριθμό 11, 15-27.

 

Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατά το άρθρο 4, παράγραφος 5 μπορεί να τροποποιείται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής κάθε κατηγορίας σταθμού ή να καθορίζεται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, εφόσον πρόκειται για νέα κατηγορία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που εντάσσεται στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία καθορισμού του Επιτοκίου Αναγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

11. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), μέχρι και την 31-12-2015, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και αποζημιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), εφόσον οι σταθμοί τους έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και:

 

α) την 31-03-2019, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή,

 

β) την 31-12-2017, αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 

12. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), μέχρι και την 31-12-2015 και εφόσον οι σταθμοί τους δεν τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και:

 

α) την 31-03-2019, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή,

 

β) την 31-12-2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος.

 

Οι κάτοχοι των περιπτώσεων α' και β' εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία και συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου της από 30-09-2019 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 145/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου 121 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

12Α. Οι προθεσμίες θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) των σταθμών των παραγράφων 11 και 12 που συνδέονται στην Υψηλή Τάση παρατείνονται κατά 3 μήνες, εφόσον εντός των αρχικών προθεσμιών έχει υποβληθεί αίτημα σύνδεσης με πλήρη φάκελο στον αρμόδιο διαχειριστή και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) του κατόχου του σταθμού, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν υλοποιηθεί τα απαιτούμενα έργα και ότι ο σταθμός είναι έτοιμος για τη θέση του σε λειτουργία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου έβδομου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

13. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της παραγράφου 11 και με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5 MW, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άπαξ από το Λειτουργό της Αγοράς τη λύση της Σύμβασης Πώλησης και τη μετάπτωση των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγράφου 6 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Για τους εν λόγω σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του προηγούμενου εδαφίου η Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, ταυτίζεται με την τιμή αποζημίωσης που λαμβάνουν στο πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5.

 

13Α. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης ή ίσης των 100 kW, που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άπαξ από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης τη λύση της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής και τη μετάπτωση των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του προηγούμενου εδαφίου, η Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Η Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα σύναψής της. Στους σταθμούς της παρούσας, παρέχεται η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13Α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία μετάπτωσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης των παραγράφων 12 και 13, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το όριο εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της παραγράφου 13.

 

15. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης:

 

α. Της Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, στην περίπτωση που είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων ή τον Υπολογαριασμό Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ενώ στην περίπτωση που είναι χρεωστικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης επιστρέφεται στον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων ή τον Υπολογαριασμό Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

β. Της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων και τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

16. Για τους σταθμούς αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 αφορούν στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής τους και η Λειτουργική Ενίσχυση χορηγείται στους κατόχους των σταθμών αυτών, στη βάση της αντίστοιχης Τιμής Αναφοράς του πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστού 20% της συνολικά παραγόμενης από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση και, εφόσον οι ως άνω σταθμοί παραγωγής εξυπηρετούν αποκλειστικά αγροτική εκμετάλλευση, μέχρι ποσοστού 75%, αντίστοιχα. Για τους κατόχους σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α. Συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται για αυτούς στο περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων. Για τους κατόχους αυτούς που συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, η συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 5, γίνεται με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους.

 

β. Αν ανήκουν σε κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής στις εν λόγω διαδικασίες και η Τιμή Αναφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση σε αυτούς της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ταυτίζεται με τη μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της κατηγορίας σταθμών που ανήκουν.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης για το πλεόνασμα της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα των σταθμών της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με το άρθρο 62 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

17. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (κοινή απόφαση της 04-06-2009 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1079/Β/2009)), αποζημιώνονται και συνάπτουν τη σχετική Σύμβαση Συμψηφισμού, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και προβλέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

 

18. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500 kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με Τιμή Αναφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 ενώ οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 500 kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους επιλεγούν στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

 

19. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζημιώνονται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής των σταθμών τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μεθοδολογία και η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών της παρούσας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

20. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος τους, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την πρόσθετη ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι σταθμοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

 

Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος παραγωγής αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 21, συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι σταθμοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Η Τιμή Αναφοράς που διέπει τη νέα σύμβαση είναι η μεσοσταθμική τιμή που προκύπτει με βάση την Τιμή Αναφοράς που διέπει την αρχική σύμβαση για την αρχική ισχύ παραγωγής και την Τιμή Αναφοράς που ισχύει για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τη στιγμή που αυτή τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), και υπολογίζεται από τη σχέση:

 

n.4495.17.3

 

όπου:

 

Τ.Α. νέας σύμβασης: Η Τιμή Αναφοράς που θα διέπει την νέα σύμβαση.

 

Τ.Α. αρχικής σύμβασης: Η Τιμή Αναφοράς που διέπει την αρχική σύμβαση.

 

P αρχική: Η ισχύς παραγωγής της αρχικής σύμβασης.

 

Τ.Α. πρόσθετης ισχύος: Η Τιμή Αναφοράς που ισχύει για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική).

 

P πρόσθετη: Η πρόσθετη ισχύς παραγωγής.

 

P νέα συνολική: Η νέα συνολική ισχύς παραγωγής που προκύπτει από το άθροισμα της αρχικής ισχύος παραγωγής (P αρχική) και της πρόσθετης ισχύος παραγωγής (P πρόσθετη).

 

Κατά την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) της πρόσθετης ισχύος παραγωγής, η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται αυτοδίκαια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

20Α. Στις περιπτώσεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι προβαίνουν σε αύξηση ισχύος λόγω εγκατάστασης νέου εξοπλισμού, η διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας ως προς την πρόσθετη ισχύ εκκινεί από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης τροποποίησης της αρχικής άδειας λειτουργίας.

 

Οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για τους οποίους έχει ήδη τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας λόγω αύξησης ισχύος με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, καταλαμβάνονται από την ανωτέρω διάταξη και δύναται με αίτημα του παραγωγού και νόμιμου κατόχου της Άδειας Λειτουργίας να τροποποιηθεί εκ νέου η Άδεια Λειτουργίας και να προστεθεί ο ειδικός όρος για την διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας ως προς την πρόσθετη ισχύ.

 

Οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που τροποποιούν τις Άδειες Λειτουργίας τους λόγω αύξησης ισχύος με εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εκτός από τον ειδικό όρο για τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Λειτουργίας ως προς την πρόσθετη ισχύ, προστίθεται και ειδικός όρος για υποχρεωτική εγκατάσταση από τον Παραγωγό διακριτής μετρητικής διάταξης για τη μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από την πρόσθετη ισχύ παραγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20Α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 121 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

21. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που σχετίζεται με την πρόσθετη ισχύ παραγωγής, λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση:

 

α) της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όπως η Τιμή Αναφοράς ισχύει κατά τη στιγμή που η πρόσθετη ισχύς παραγωγής τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), ή

 

β) της μεσοσταθμικής Τιμής Αναφοράς η οποία προέκυψε κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της εν λόγω κατηγορίας σταθμών, στην περίπτωση που η αντίστοιχη κατηγορία σταθμών ενισχύεται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

 

Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει:

 

α)α) Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ίδιου τύπου και για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.

 

β)β) Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.

 

Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθμοί τους δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης και η Τιμή Αναφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5.

 

Με τη σύναψη της νέας σύμβασης, η αρχική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. Ειδικά σε περίπτωση σταθμών που έχουν επιλεγεί για στήριξη Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η νέα σύμβαση διέπεται από την Τιμή Αναφοράς που προέκυψε από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

 

Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθμοί τους έχουν τεθεί σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) και η Τιμή Αναφοράς για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α' ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς της αρχικής σύμβασης, συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.

 

Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5. Κατά την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) της πρόσθετης ισχύος παραγωγής, η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται αυτοδίκαια.

 

Ειδικά σε περιπτώσεις, όπου για την πρόσθετη ισχύ έχει συναφθεί διακριτή ΣΕΔΠ και η Τιμή Αναφοράς που διέπει τις δύο Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης είναι η ίδια, τότε τροποποιείται η αρχική σύμβαση, ώστε να αφορά στη συνολική ισχύ παραγωγής και η σύμβαση που αφορά στην πρόσθετη ισχύ λύεται αυτοδίκαια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 

22. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, έχουν τη δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των σταθμών αυτών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι Τιμές Αναφοράς που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, καθώς και το πλαίσιο συμμετοχής τους ή όχι σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οι κάτοχοι των οποίων λαμβάνουν βεβαίωση για την ανανέωση της άδειας παραγωγής, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 121 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

23. Οι Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών των οποίων δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση, λύονται αυτοδικαίως εφόσον:

 

α) λήξει η ισχύς της οριστικής προσφοράς σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει ή

 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού, ο οποίος έχει επιλεγεί σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών δυνάμει απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.