Νόμος 4416/16 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 παράγραφος 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)

 

Μετά το άρθρο 93 του νόμου 4099/2012 προστίθεται άρθρο 93Α ως εξής:

 

{Άρθρο 93Α: Περιπτώσεις παραβάσεων

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 του παρόντος σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ιδίως δε όταν:

 

α) οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση του άρθρου 4,

 

β) οι δραστηριότητες μιας ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 14,

 

γ) οι δραστηριότητες μιας ΑΕΕΜΚ αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 39,

 

δ) αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15,

 

ε) διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να μειωθεί σε λιγότερο από τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15,

 

στ) ΑΕΔΑΚ αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 19,

 

ζ) ΑΕΕΜΚ αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 41,

 

η) ΑΕΔΑΚ, μόλις ενημερωθεί για αποκτήσεις ή εκποιήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιό της, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεν γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές τις εν λόγω αποκτήσεις ή εκποιήσεις, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15,

 

θ) ΑΕΔΑΚ δεν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος, τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και

 

ι) ΑΕΔΑΚ δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 14,

 

ι)α) ΑΕΔΑΚ δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σε επίπεδο δομής και οργάνωσης που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14,

 

ι)β) ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 40,

 

ι)γ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών της σε τρίτους, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 22 και 42,

 

ι)δ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 42,

 

ι)ε) θεματοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 36,

 

ι)στ) ΑΕΕΜΚ ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ΑΕΔΑΚ επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 έως 56,

 

ι)ζ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν χρησιμοποιεί διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων ή διαδικασία για την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 60,

 

ι)η) ΑΕΕΜΚ ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ΑΕΔΑΚ επανειλημμένως αθετεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση των μεριδιούχων, που προβλέπονται στα άρθρα 75 έως 84 και

 

ι)θ) ΑΕΕΜΚ ή ΑΕΔΑΚ που διαθέτει στην αγορά μερίδια ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείρισή της, σε άλλο κράτος - μέλος δεν τηρεί την απαίτηση κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 91.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.