Νόμος 4427/16 - Άρθρο 80

Άρθρο 80


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το έβδομο εδάφιο της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 3)α του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται σταδιακά στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής: για το έτος 2016, ανέρχεται στο 50% της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας και για το έτος 2017 και στο εξής στο 100%.}

 

2. Το ένατο και δέκατο εδάφιο της περίπτωσης β)β' της παραγράφου 3)α του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων κατά την περίπτωση α)α' της παραγράφου 3)β του παρόντος άρθρου για τον Ιούνιο του έτους 2016, εκδίδεται μέχρι τις 20-10-2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του λογαριασμού με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικά η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με στόχο την εξάλειψη του λογιστικού χρέους του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου μέχρι το τέλος του έτους 2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.}

 

3. Μετά το έκτο εδάφιο της περίπτωσης α)α' της παραγράφου 3)β του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) και ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Οι αποφάσεις των προηγούμενων εδαφίων, που αναπροσαρμόζουν τις μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων, γίνονται με στόχο την εξάλειψη του λογιστικού χρέους (άθροισμα σωρευτικού λογιστικού χρέους προηγούμενων ετών και λογιστικού ελλείμματος τρέχοντος έτους) του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εφαρμόζονται οι αποφάσεις αυτές.

 

Ειδικά, για το έτος 2017, η ως άνω αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων διενεργείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με αποφάσεις που εκδίδονται το Δεκέμβριο του έτους 2016 και τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο του έτους 2017 (εφεξής μήνες αναπροσαρμογής) και οι προκύπτουσες τιμές των χρεώσεων αυτών εφαρμόζονται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα αναπροσαρμογής.

 

Κατά τους μήνες αναπροσαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, σε περίπτωση που η διαφορά του τρέχοντος λογιστικού χρέους του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, στη βάση των τελευταίων διαθέσιμων πραγματικών στοιχείων, είναι μεγαλύτερη από 15 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη εκτίμηση του λογιστικού χρέους του ίδιου χρονικού σημείου, όπως αυτό εκτιμήθηκε κατά τον προηγούμενο μήνα αναπροσαρμογής σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπολογίζει το ύψος των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων κατά τρόπο ώστε η ως άνω διαφορά να καλυφθεί στους επόμενους μήνες μέχρι και το Δεκέμβριο του έτους 2017 και το σωρευτικό λογιστικό χρέος του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου να εξαλειφθεί μέχρι το τέλος του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.