Νόμος 4455/17 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου Λιμένα ή Ξηράς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3.

 

β. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιμένα, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, με την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

 

γ. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης των φορτίων στην Ξηρά, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων από το σημείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης προς τα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά μέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθήκευσης (Κεντρικές αγορές, Εμπορευματικοί Σταθμοί), με την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

 

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 δεν περιλαμβάνονται:

 

α. Οι λιμενικές ζώνες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

 

β. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δημοσίευση του νόμου 4093/2012, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών, λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων με σύμβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών προσώπων και μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναμοι με πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

 

γ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από και προς τους τόπους παραγωγής και από και προς τους χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών.

 

δ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, εμπορευματικά πάρκα και επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής.

 

3. Όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται από το εκάστοτε ισχύον Επαγγελματικό Περίγραμμα Φορτοεκφορτωτή Λιμένα και Ξηράς με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

4. Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε μέσω ομάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για μεν τα λιμάνια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.