Νόμος 4455/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή, που χορηγήθηκαν στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β' του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, ii)ε) της με αριθμό 9944/734/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1104/Β/2014), εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορτοεκφορτωτές που επιθυμούν την παραμονή τους στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - Μητρώο Β' θα υποβάλλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, λογαριασμό ή βεβαίωση ασφαλισμένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με οριστική εγγραφή, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τους όρους είτε των υποπεριπτώσεων α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 είτε των υποπεριπτώσεων α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 6 του άρθρου 2. Η μη προσκόμιση του παραπάνω δικαιολογητικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη διαγραφή των πιο πάνω εγγεγραμμένων από το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών.

 

Η παραμονή στο Μητρώο Β' είτε ως φορτοεκφορτωτή Λιμένα είτε ως φορτοεκφορτωτή Ξηράς, πραγματοποιείται κατ' αντιστοιχία με την ήδη χορηγηθείσα Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή, η οποία, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθεί να ισχύει επί 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.