Νόμος 4456/17 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Διαχείριση οικονομικών - Έλεγχοι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρμόδια εθνική αρχή, για την παραλαβή και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, κατά το μέρος που αφορά στις κείμενες εθνικές διατάξεις, είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003.

 

2. Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα τηρεί στην έδρα του λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας, στα οποία καταχωρούνται και μηχανογραφούνται πλήρως και υποχρεωτικά, κατά κατηγορίες και ξεχωριστά για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. Επίσης, καταχωρούνται χωριστά τα ποσά που συγκεντρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των 6 μηνών πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι εκλογικές του δαπάνες που συνδέονται με την προεκλογική εκστρατεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 20 παράγραφος 3 και 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

 

3. Με βάση τα λογιστικά βιβλία της παραγράφου 2, το πολιτικό κόμμα καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ο τρόπος σύνταξης των οποίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003. Η απόφαση εκδίδεται εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

 

5. Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα οφείλουν να τηρούν στην έδρα τους αναλυτικό αρχείο με τα στελέχη των παραστατικών και των αποδείξεων που αντιστοιχούν σε κάθε έσοδο και δαπάνη τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.