Νόμος 4461/17 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Συγκρότηση Τοπικών Ομάδων Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και οι αποκεντρωμένες μονάδες τους συγκροτούνται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) αποτελούμενες από προσωπικό έως 12 ατόμων.

 

2. Έργο των Τοπικών Ομάδων Υγείας είναι η παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία). Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Τοπικής Ομάδας Υγείας καθορίζεται η περιοχή ευθύνης της, ο πληθυσμός της οποίας κυμαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιοχές με πληθυσμιακές, ηλικιακές, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (νησιά, ορεινοί πληθυσμοί) ή/και πολλαπλή νοσηρότητα, ο πληθυσμός ευθύνης των Τοπικών Ομάδων Υγείας μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από 10.000 έως 12.000 κατοίκους.

 

3. Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας και λοιπό προσωπικό, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου:

 

α) Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής

 

β) ΠΕ Νοσηλευτικής

 

γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 

δ) ΠΕ Διοικητικού/ Οικονομικού

 

ε) ΤΕ Νοσηλευτικής

 

στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 

ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας

 

η) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

 

θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

 

ι) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

 

Κάθε Τοπική Ομάδα Υγείας αποτελείται κατ' ελάχιστον από 1 ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, 1 Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας και έναν απασχολούμενο ως διοικητικό προσωπικό.

 

4. α) Η πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 3 γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από προκήρυξη των αντίστοιχων θέσεων. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει.

 

β) Η προκήρυξη των θέσεων για την πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 3 εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά οι Τοπικές Ομάδες Υγείας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, ο αριθμός και οι κλάδοι του προσωπικού που προσλαμβάνεται και τα καθήκοντά τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια κατάταξης, ο τρόπος μοριοδότησης, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα προσόντα κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού.

 

γ) Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών και λοιπού προσωπικού της παραγράφου 3, πέραν των 20 συνεχών εργάσιμων ημερών, οι ανάγκες μπορεί να καλύπτονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας, ύστερα από αίτημα του συντονιστή της εν λόγω λειτουργούσας Τοπικής Ομάδας Υγείας, με υφιστάμενο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας που υπηρετεί στην οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

5. α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 4 συνάπτει με τη Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Για τον καθορισμό των αποδοχών του προσλαμβανόμενου προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β) Το ωράριο εργασίας του προσωπικού στις Τοπικές Ομάδες Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο. Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 2 βάρδιες.

 

6. Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας δύνανται να στεγάζονται σε δομές του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους ή σε άλλα κτήρια του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται για χρήση και, ελλείψει των ανωτέρω, σε κτήρια που μισθώνονται για το σκοπό αυτόν. Στις ανωτέρω συμβάσεις δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ή συμβάσεις εκμίσθωσης ακινήτου συμβαλλόμενη για τον τομέα υγείας είναι η οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

7. Η μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου με βάση την παρούσα διάταξη προσωπικού, τα μισθώματα, τα έξοδα για εγκατάσταση και λειτουργία καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους, υπό τους όρους των Κανονισμών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, στο πλαίσιο τετραετούς συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δικαιούχοι των Πράξεων για συγχρηματοδούμενα έργα ορίζονται η Επιτελική Δομή του Υπουργείου Υγείας ή οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών. Για έργα προαπαιτούμενων μικροδιαμορφώσεων παραχωρούμενων ακινήτων, ως δικαιούχος δύναται να ορίζεται ο φορέας παραχώρησης. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τους όρους χρηματοδότησης, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και κατά περίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με το άρθρο 94 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.