Νόμος 4461/17 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Αποσπάσεις συζύγων επικουρικών ιατρών άγονων/νησιωτικών/προβληματικών/ απομακρυσμένων περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγος επικουρικού/ης ιατρού που τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή, επιτρέπεται να αποσπάται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσία του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της οίκοθεν Α2Α/ΓΠ/42875/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1078/Β/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στις ανωτέρω περιοχές και είναι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.