Νόμος 4461/17 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Μετατάξεις προσωπικού Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 και στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 50 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) στη φράση μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων διαγράφεται η λέξη σύμφωνη.

 

2. Επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, με σκοπό τη συνυπηρέτηση με σύζυγο που υπηρετεί σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της ίδιας ή άλλης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια των εν λόγω μετατάξεων και αποσπάσεων εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 50 του νόμου 4368/2016 και στην οίκοθεν Α2Β/ΓΠ/22225/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 839/Β/2016), όπως η απόφαση αυτή συμπληρώθηκε με την οίκοθεν Α2Β/ΓΠ/34879/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

 

3. Επιτρέπεται η μετάταξη και η απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην του διοικητικού και των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μη παραμεθόριων περιοχών σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας παραμεθόριων περιοχών, μετά από αίτηση του υπαλλήλου στην Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υποδοχής, η οποία υποβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργείται, ύστερα από γνώμη του Διοικητή του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προέλευσης του υπαλλήλου, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν η μετάταξη ή απόσπαση διενεργείται εντός της ίδιας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, εάν διενεργείται μεταξύ δύο Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 

Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του ίδιου κλάδου και κατηγορίας του υπαλλήλου και με υποχρέωση παραμονής στον Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας υποδοχής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Η απόσπαση διενεργείται για 2 έτη, με δυνατότητα παράτασης 1 ακόμη έτους.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω μετατάξεων και αποσπάσεων.

 

Οι αιτήσεις των υπαλλήλων για μετάταξη ή απόσπαση σε παραμεθόριο περιοχή, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.