Νόμος 4461/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διατομεακών Συμβουλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα Περιφερειακά Διατομεακά Συμβούλια έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) διαμορφώνουν και εγκρίνουν την εφαρμογή της διατομεακής ιατρικής, νοσηλευτικής, διοικητικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Περιφερειακών Διοικήσεων Τομέων Ψυχικής Υγείας με κριτήριο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της συνέχειας της φροντίδας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,

 

β) συντονίζουν και παρακολουθούν την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας σε θέματα αρμοδιότητάς τους,

 

γ) γνωμοδοτούν ετησίως προς το Υπουργείο Υγείας για τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας και εγκρίνουν και παρακολουθούν την εφαρμογή και εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας,

 

δ) εισηγούνται μέτρα ψυχικής υγείας στα αρμόδια όργανα για το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και μαζικών καταστροφών και διαχειρίζονται τις τοπικές κρίσεις σε επίπεδο ψυχικής υγείας,

 

ε) εγκρίνουν τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό προμηθειών των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας,

 

στ) γνωμοδοτούν στον Υπουργό Υγείας για θέματα ανάπτυξης των πολιτικών ψυχικής υγείας της περιοχής τους και ασκούν το συντονισμό των Διοικήσεων των παντός είδους Νοσοκομείων σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, όπως και των λοιπών Μονάδων Ψυχικής Υγείας της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας,

 

ζ) εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας για την τροποποίηση των Οργανισμών των ψυχιατρικών νοσοκομείων και των γενικών νοσοκομείων ως προς τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας,

 

η) εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας μετά από εισήγηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για την ανάπτυξη και οργάνωση Μονάδων Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του νόμου 2716/1999 με σκοπό την αποϊδρυματοποίηση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, καθώς και κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ατόμων με χρόνιες ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα που νοσηλεύονται στα ψυχιατρικά νοσοκομεία ή άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγείας,

 

θ) εισηγούνται στο Υπουργείο Υγείας ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας μετά από γνωμοδότηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,

 

ι) αποφασίζουν για την αδειοδότηση και εισηγούνται στο Υπουργείο Υγείας για την κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή τμημάτων της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας, μετά από γνωμοδότηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,

 

ι)α) αποφασίζουν μέτρα για την ανάπτυξη και βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Τομέων Ψυχικής Υγείας, καθώς και το συντονισμό, διασύνδεση και δικτύωση των Μονάδων Ψυχικής Υγείας κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας, ύστερα από εισήγηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,

 

ι)β) εγκρίνουν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης για την ενημέρωση των ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων ή άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας ή διοικητικών ή άλλων εργαζομένων στην κοινοτική ψυχιατρική, που εισηγούνται οι Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακές Επιστημονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων,

 

ι)γ) εισηγούνται προς τον Υπουργό Υγείας, ύστερα από εισήγηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας,

 

ι)δ) αποφασίζουν το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας και Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, με εξαίρεση τα νοσοκομεία, για τα οποία εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα,

 

ι)ε) εισηγούνται για τη μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη του προσωπικού των δημόσιων Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Τομέων Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας ανάλογα με τις ανάγκες και με γνώμονα την προώθηση της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,

 

ι)στ) εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τον κατάλογο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που εφημερεύουν και το πρόγραμμα εφημεριών αυτών, με σκοπό σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Τομέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, καθώς και Παιδιών και Εφήβων, να εφημερεύουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε εικοσιτετράωρη βάση,

 

ι)ζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τη συγκρότηση συνεκτικού δικτύου παροχής υπηρεσιών για τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και την εξατομικευμένη θεραπεία του κάθε συγκεκριμένου ασθενούς,

 

ι)η) συντάσσουν ύστερα από γνωμοδότηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων κατευθυντήριες οδηγίες για την εύρυθμη μετάβαση στην τομεοποιημένη λειτουργία των μονάδων ψυχικής υγείας, οι οποίες ανανεώνονται ανά τριετία,

 

ι)θ) προωθούν και εποπτεύουν την ανάπτυξη δικτύου συνεργατικής φροντίδας μέσα στα Γενικά Νοσοκομεία (Μονάδες Συμβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής) και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, υπηρεσίες των Δήμων-Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Υγείας,

 

κ) διασφαλίζουν την εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία του συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης της πορείας των ασθενών μέσα στο δίκτυο υπηρεσιών κάθε Τομέων Ψυχικής Υγείας και Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ελέγχουν εάν τηρείται το αρχείο από κάθε Μονάδα Ψυχικής Υγείας,

 

κ)α) διασφαλίζουν την υλοποίηση του προγράμματος ειδίκευσης των ειδικευόμενων ιατρών στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το πρόγραμμα της ειδικότητάς τους και με βάση την αρχή της κυκλικής εκπαίδευσης και τις δυνατότητες κάθε Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και του Υπουργείου Υγείας, σε όλες τις μονάδες του δικτύου, μετά από εισήγηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και ελέγχουν την πλήρη εφαρμογή της,

 

κ)β) εποπτεύουν την ομαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός του κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας,

 

κ)γ) αξιολογούν, ετησίως, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται από τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Μονάδων Ψυχικής Υγείας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του νόμου 2716/1999 και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του νόμου 4272/2014 που εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Περιφερειακής Διοίκησης Τομέων Ψυχικής Υγείας,

 

κ)δ) υποβάλλουν, εγγράφως, στον Υπουργό Υγείας ετήσιες εκθέσεις για το έργο τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός τριμήνου από τη λήξη κάθε έτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.