Νόμος 4461/17 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Μέλη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 

2. Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι εργοθεραπευτές που είναι απόφοιτοι:

 

α) των πρώην Σχολών Εργοθεραπείας Κ.Α.Τ.Ε.Ε.,

β) των Τμημάτων Εργοθεραπείας των Σχολών Επιστημών Υγείας - Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

γ) των Σχολών ή Τμημάτων Εργοθεραπείας της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία εργοθεραπευτή της ημεδαπής κατά την κείμενη νομοθεσία

δ) των Σχολών ή Τμημάτων Εργοθεραπείας ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

 

Όλοι οι υπό στοιχεία α' έως δ' εργοθεραπευτές υποχρεούνται να εγγραφούν στον Σύλλογο σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

3. Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.

 

4. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της εργοθεραπείας. Τα επίτιμα μέλη ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών που επικυρώνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.