Νόμος 4469/17

Ν4469/2017: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4469/2017: Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 62/Α/2017), 03-05-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - ορισμοί

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Κριτήρια επιλεξιμότητας

Άρθρο 4: Υποβολή αίτησης

Άρθρο 5: Περιεχόμενο αίτησης

Άρθρο 6: Διορισμός συντονιστή - Δικαίωμα αποποίησης

Άρθρο 7: Έλεγχος πληρότητας αίτησης και κοινοποίησή της στους πιστωτές

Άρθρο 8: Διαδικασία διαπραγμάτευσης Υποχρεώσεις εχεμύθειας και ειλικρίνειας

Άρθρο 9: Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

Άρθρο 10: Αμοιβή του συντονιστή

Άρθρο 11: Διορισμός εμπειρογνώμονα

Άρθρο 12: Επικύρωση από το δικαστήριο

Άρθρο 13: Αναστολή εκτελέσεως

Άρθρο 14: Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας - ανατροπή ή ακύρωση

Άρθρο 15: Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 16: Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Άρθρο 17: Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων

Άρθρο 18: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 19: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)

Άρθρο 20: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-05-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.